Työnhaku

Työnhaku

Adapteri – Täsmävalmennuksella työhön
Adapteri tarjoaa työnhakijalle räätälöityjä palveluja yhdistämällä lyhyitä koulutuksia ja työhönvalmennusta. Työnhakijan työelämävalmiuksia pyritään kehittämään enemmän työnantajaa palvelevaksi osaamiseksi. 

Työnhakija tekee yrittäjän kanssa yhdessä täsmävalmennussuunnitelman, jonka pohjalta toteutetaan muutaman kuukauden mittainen valmennusjakso. Työhönvalmennusjakson jälkeen työnhakijalla on mahdollisuus saada tuekseen ja motivaattorikseen vapaaehtoinen työtutor.

Hankkeessa hyödynnetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mahdollistamia lyhyitä oppisopimuksia ja ammatillisten tutkintojen osatutkintoja.  

Kohderyhmä: Alle 30 -vuotiaat työttömät ja pitkään työttömänä olleet henkilöt. Myös kaikki muut työikäiset ja erityisesti yli 50-vuotiaat työnhakijat. Myös alueen työnantajat ja tutortoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset, joiden kanssa työskennellään tiiviissä yhteistyössä.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä soittamalla tai yhteydenottolomakkeen kautta.
Projektipäällikkö  Vesa Karjalainen p. 044 7341 549
Työhönvalmentajat Marja Hämäläinen p. 050 4370 054 ja Tarja Ervasti p. 044 7341 888
Yritys- ja tutorkoordinaattori Sanna Savolainen p. 044 7441 850

Hankkeen toteuttaa Nuorten Ystävät ry ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry.

Kesto: 1.1.2019 – 31.12.2021

Hankkeen verkkosivu

 

 

 

Duunista totta!
Hankkeessa on tavoitteena mennä oikeasti töihin, eikä jäädä työkyvyn arvioinnin, työkokeilun tai kuntoutuksen pariin. Hankkeessa siis pyritään tukemaan ammatillisen koulutuksen ja alan työkokemusta hankkineiden vammaisten henkilöiden työllistymistä. Hanke toteutetaan Oulun ja Rovaniemen seuduilla.

Hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä pilotoidaan uudenlainen työhönvalmennuspalvelu. Työhönvalmennuksessa vammainen henkilö ja työnantaja saavat konkreettista tukea ja ohjausta työhönvalmentajalta jopa 6 kuukauden ajan työpaikalla.

Kohderyhmä: Vammaiset henkilöt, joilla on ammatillinen koulutus ja osaamista.

Hakeutuminen
: Lisätietoja voi kysyä soittamalla tai sähköpostitse Jani Ronkainen, projektipäällikkö, p.044 468 4280 tai jani.ronkainen(at)caritaslaiset.fi

Kesto: 1.3.2018 – 31.12.2020

Hankkeen toteuttaa Caritas-säätiö ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hankkeen verkkosivu

 

DuuniPolku
Hankkeessa työnhakijoille tarjotaan tukea ja täydennystä työmarkkinavalmiuksiensa sekä ammatillisen osaamisensa vahvistumiseen. Lisäksi alueen työnantajista kootaan monipuolinen oppimisympäristöjen verkosto osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden kautta yritykset voivat rekrytoida tarvitsemaansa työvoimaa joustavasti.

Tavoitteena on tunnistaa työnhakijoiden ja työmarkkinoille suuntaavien osaaminen ja potentiaali, osaamisen kehittämistarpeet sekä tuen tarve koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Työnhakijoille tarjotaan kohdennettuja, asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluita.

Kohderyhmä: Nuoret alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat tai yli vuoden työttömänä olleet henkilöt.

Hakeutuminen: Asiakkaaksi voi ilmoittautua täällä. (Palvelut työnhakijoille)

Kesto: 1.1.2018-30.10.2019

Hankkeen toteuttaa Business Oulu –liikelaitos ja rahoittaa Hämeen Ely-keskus sekä Oulun kaupunki.
Hankkeen verkkosivu

 

Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä – hanke
Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen. Hankkeessa etsitään, vertaillaan ja levitetään hyviä käytäntöjä kansainvälisesti, mm. Bulgariasta ja  Ruotsista. Yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa toimintoja kehittämällä pyritään löytämään ja luomaan uusia työllistämisenmuotoja. Hankkeessa saaduilla ideoilla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä palkkatukityöhön, oppisopimuskoulutukseen, työharjoitteluun tai pienyrittäjäksi.

Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, yli 54-vuotiaat miehet ja erilaiset etniset ryhmät sekä sellaiset pitkäaikaistyöttömät, joilla on halu perustaa oma pienyritys.

Hakeutuminen:
Ota yhteyttä hankkeen toimijoihin joko puhelimitse hankepäällikkö Satu Mörsäri p. 044 0341320 tai työtoiminnan ohjaaja Kati Nurmentie p. 044 7132213, tai sähköpostilla etunimi. sukunimi(at)kekekeskus.fi.

Kesto: 1.1.2019 – 31.12.2021

Hankkeen toteuttaa Yritetään yhdessä ry ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Yritetään yhdessä ry.

Hankkeen verkkosivu

 

Kaikki samalta maalilta töihin
Nuorelle tarjotaan työkokeilua tai työharjoittelua Oulun Kärpät 46 ry:ssä. Nuori saa harjoitella työelämän taitoja ja selvittää tulevia työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään luomaan ”kärppämalli”, jossa yhteistyössä toimivat nuori, hanketyöntekijä, julkisen sektorin edustaja ja oppilaitoksen edustaja.

Nuorille tarjotaan käytännön työkaluja arjen hallintaan ja kokemuksia työympäristöstä hyvässä seurassa. Tavoitteena on tarjota 90 nuorelle henkilökohtainen palvelupolku työelämään tai koulutukseen.

Kohderyhmä: Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja valmistumista lähellä olevat.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä hanketyöntekijä Miia Määttään puhelimitse p.044-703 24 65 tai sähköpostitse miia.maatta(at)oulunkarpat46.fi.

Kesto: 1.5.2018 – 28.2.2021

ESR – rahoitteisessa hankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki ja Ammattiopisto Luovi.
Hankkeen verkkosivu

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
Kulttuurivoimalassa voi työskennellä monilla erilaisilla työsopimuksilla aina vapaaehtoistyöstä ns. normaaliin työsuhteeseen. Työskentely on mahdollista myös erilaisten työllistämistoimien kautta, kuten palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta. Työllistämistoimet solmitaan aina TE-palvelujen kautta.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Työttömät nuoret, kaikki kulttuurista ja yhteisötoiminnasta kiinnostuneet
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu

 

Luova Farmi
Luova Farmi on kolmen kuukauden kestoinen valmennusohjelma 17-29-vuotiaille oululaisille, jotka ovat kiinnostuneet työllistymisestä luoville aloille. Valmennusohjelmassa nuori saa ensikosketuksen luoville aloille käytännön tekemisen kautta. Luova Farmi tutustuttaa monipuolisesti tuottamisen eri osa-alueisiin (esim. oululaisen luovien alojen toimintakentän tuntemus, projektien suunnittelu ja toteutus, viestintä ja markkinointi sekä rahoituksen hankinta), ja kartuttaa nuoren tuottajaosaamisen kokemusta yhdessä muiden osallistujien kanssa pienten projektien muodossa.

Valmennusohjelman aikana nuori saa ohjausta, työkokemusta ja mahdollisuuksia syventää omaa osaamistaan itselleen mieleisellä tuottajan työn osa-alueella. Luova Farmi avaa myös osallistujilleen ovia oululaisten luovien alojen toimijoiden pariin ja löytämään näin uusia työllistymisen vaihtoehtoja nuoren omista lähtökohdista käsin. Luovan Farmin valmennettavalta ei vaadita aikaisempaa kokemusta tai opintoja luovilta aloilta: hakijoilta odotetaan kiinnostusta tuottajan työtä kohtaan sekä motivaatiota osallistua valmennusohjelman toimintaan.

Ensimmäinen Luova Farmi –valmennusohjelma käynnistyy syyskuun puolessa välissä teemanaan luovien alojen tuottajuus. Luova Farmi järjestää lisäksi neljä muuta, eri luovien alojen toimialoille keskittyvää valmennusohjelmaa vuosina 2020-2021.

Kohderyhmä: Oululaiset 17-29 -vuotiaat työttömät työnhakijat.
Hakeutuminen: Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa https://www.luovafarmi.fi/. Hakuaika ensimmäiseen valmennusohjelmaan on käynnissä 30.8.2019 klo 15 asti. Valmennusohjelmapaikkoja on 25 ja valinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Valituille ilmoitetaan ke 4.9.2019 mennessä. Valmennusohjelma käynnistyy syyskuun puolessa välissä ja päättyy ennen joulua (aikataulu tarkentuu elokuussa).

Lisätietoja voi kysyä soittamalla, whatsappilla tai sähköpostilla projektityöntekijä Kosti Pasaselta p. 040 724 3522, kosti.pasanen(at)ouka.fi.

 Luova Farmi -valmmennusohjelmat kuuluvat Luovuus+ -projektiin. Projektissa on tavoitteena nuorten työllistymisvalmiuksien parantaminen sekä luovien alojen toimijoiden työllistämisosaamisen vahvistaminen.

Kesto: 1.1.2019-31.12.2021.

Hanketta toteuttaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

 

Nuoret kohti työtä
TE-toimisto tarjoaa yksilöllisen palvelun, jonka toteuttajina ovat Arffman, Saranen Consulting, Spring House, OSAO Edu ja Nuorten Ystävät. Nuorelle tarjotaan ohjausta ja tukea osaamisen kartoittamiseksi ja suunnan löytämiseksi. Nuori voi osallistua mm. opiskelu- ja työkykyä tukevaan valmennukseen, koulutuskokeiluun tai hakeutua tutkintoon tai tutkinnonosaan johtavaan koulutukseen.

Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan alle 30-vuotiaat työnhakijat, joiden työttömyys on pidentynyt tai heiltä puuttuu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Hakeutuminen: Nuori valitsee mukana olevista palveluntuottajista mieluisen ja ilmoittautuu mukaan.

Kesto: Palvelu on käytössä marraskuuhun 2019. Uusia asiakkaita ei enää oteta.
Nuoret kohti työtä -palvelun verkkosivu

 

NUOTTI-valmennus
Valmennus on KELAn toteuttamaa matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, jota voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.Valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta.

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 10 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Kohderyhmä: 16-30-vuotiaat nuoret ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta. Nuoren toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää häntä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

Hakeutuminen: Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.
Nuotti-valmennuksen verkkosivu

 

Oulun ohjaamon kehittämishanke
Hankkeen tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja työttömyyden pitkittymisen estäminen palveluohjauksen tai työhönvalmennuksen keinoin nuoren tarpeista lähtien. Hankkeessa vahvistetaan nuoren elämänhallintaa  sekä tuetaan ja valmennetaan nuoria koulutukseen ja työelämään. Lisäksi nuorta tuetaan osaamisensa kuvaamisessa oppilaitoksille opintoihin siirtymisen nivelvaiheessa.

Hankkeessa pyritään myös edistämään työn ja työvoiman kohtaamista palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutoksissa sekä digitalisaation haasteissa.

Hankkeen kautta kehitetään nuorille suunnattuja uraohjauspalveluita entistä tehokkaammiksi. Lisäksi tavoitteena on valmistautua Ohjaamoiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja huomioida ne Byströmin ohjaamon palveluohjauksen ja toimintamallien kehittämisessä.

Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat oululaiset nuoret.
Lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat Oulun Ohjaamossa palveluita tarjoavat monialaiset toimijat, uudet palveluntuottajat sekä erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Byströmin Ohjaamo p.050 5992293, bystrom(at)ouka.fi.

Kesto: 1.8.2018 – 31.12.2020

Hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen (ESR) ja Oulun kaupungin rahoittama ja hankkeen toteuttaa Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut.
Lisätietoa Oulun ohjaamon kehittämishankkeesta

 

Oulu Urban Culture ry
Syksyllä 2018 perustettu uusi kaupunkikulttuuriyhdistys Oulu Urban Culture ry edistää vapaata kaupunkikulttuuria, pyrkii osallistamaan nuoria, luomaan uusia toimintamalleja ja parantamaan kulttuurialan työllisyyttä. Toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta.

Tarkoituksena on uudella innovatiivisella tavalla yhdistää nuorille aikuisille suunnatut välityömarkkinatoiminnot ja kaupunkikulttuurin kehittäminen. Tätä toteutetaan kehittämällä erilaisia kaupunkikulttuuria edistäviä projekteja ja tapahtumia, sekä tarjoamalla työttömille nuorille aikuisille tukea työllistymiseen ja edistämällä heidän osallisuuttaan.

Kohderyhmä: 18-29 -vuotiaat työttömät nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurituotannosta. Mahdollisuus n. kuukauden mittaiseen työkokeilujaksoon.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Heikki Myllylahti, Puheenjohtaja p.040 7154742 tai sähköpostilla oulu(at)urbanculture.fi.

Oulu Urban Culture ry:n facebook-sivu

 

Paikka auki II -ohjelman koordinaatiohanke
Paikka auki II –ohjelman koordinaatiohanke koordinoi Veikkauksen rahoittamaa Paikka auki II –avustusohjelmaa. Avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä. Samalla pyritään edistämään nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia, sekä vahvistamaan heidän positiivista suhtautumistaan tulevaisuuteen. Osaan työsuhteista on mahdollista yhdistää oppisopimuskoulutus.

Koordinaatiohanke auttaa ja tukee avustusohjelmaan liittyvän tiedon ja kokemusten jakamista nuorille, osatyökykyisille, nuorten parissa työskenteleville ja sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Kohderyhmä: Paikka auki II -ohjelmassa on kaksi kohderyhmää: työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja osatyökykyiset. Myös sosiaali-ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta työntekijöiden palkkaamiseen.

Hakeutuminen: Ottamalla yhteyttä Paikka auki II –avustusohjelmaan p. 044 746 2106 tai sähköpostilla paikkaauki(at)nuortenystavat.fi.
Koordinaatiohankkeen yhteystiedot: Ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen p. 040 7005 163, Ohjelmakoordinaattori Anu Lappalainen p. 044 7462 106 tai Viestintäkoordinaattori Tiina Louhula p. 050 5447 303, sähköpostilla etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi.

Kesto: 2018-2021
Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA.
Paikka auki II -koordinaatiohankkeen verkkosivut

 

 

Pelifarmi Lounge- kuntouttava työtoiminta
Pelifarmi toimintaa järjestetään Oulussa Bysiksen nuortenkahvilan pelitilassa.

Pelifarmi Lounge- toiminnassa nuori pääsee kehittämään pelintekemisen taitojaan itseohjautuvasti, sekä vertaistuellisesti muiden ryhmäläisten kanssa hyvin käytännönläheisesti. Ryhmästä kootaan 2-3 pelintekotiimiä, jossa nuoren on mahdollista kehittää osaamistaan pelintekemisen eri osa- alueilla. Näin mahdollistetaan pelintekoprosessin eteenpäin vieminen suunnitteluvaiheesta mahdollisesti valmiiseen peliin asti.

Toiminnan tavoitteena on nuoren työllistyminen, sekä opiskeluun ohjautuminen. Pelifarmi Loungen yksilövalmentaja tukee ryhmää, tiimejä, sekä yksilöä päivittäisessä tekemisessä sekä jatkopolkujen suunnittelussa.

Kohderyhmä: 17-29-vuotiaat pelialasta kiinnostuneet nuoret.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä soittamalla tai sähköpostitse:
Projektityöntekijä Antti Takalo p. 044 703 8278, antti.takalo(at)ouka.fi

 

 

Polku osaavaksi ohjaajaksi
Hankkeessa toteutetaan tuettua työllistämistä, yksilö- ja ryhmäohjausta, työelämävalmius- ja yrittäjyyskoulutuksia, lyhytkoulutuksia sekä yritysvierailuja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaalla 24:n 4H-yhdistyksen alueella. Hankkeen tavoitteena on vähentää alle 25-vuotiaiden työttömyyttä sekä parantaa pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työmarkkinavalmiuksia.

Kohderyhmä: Pitkäaikaistyöttömät sekä alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksesta sekä järjestötyöstä, ja tähtäävät mahdollisesti alan opintoihin.

Hakeutuminen/lisätietoja: Projektipäällikkö Seija Heikkinen Suomen 4H-liitto p. 044 377 7469 seija.heikkinen(a)4h.fi tai Yksilöohjaaja Arja Tampio Suomen 4H-liitto p. 044 335 7624 arja.tampio(a)4h.fi.

Kesto: 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankkeella on mahdollisuus jatkua 31.8.2020 saakka

Hanketta hallinnoi Suomen 4H-liitto ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Suomen 4H-liitto.
Hankkeen verkkosivu

 

Tehokkaasti työhön
Hankkeen tavoitteena on edistää ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien miesten nopeampaa siirtymistä työelämään, ammatillisen koulutuksen läpäisyä, ehkäistä miesten syrjäytymistä sekä vähentää eroja miesten ja naisten osaamisen ja työnhakutaitojen välillä. Hankkeen kautta tuetaan työpajanuorten ammatillisiin opintoihin hakeutumista tarjoamalla OSAOn opinto-ohjaajan palveluita työpajakeskuksessa.

Ammatillisten oppilaitosten opettajia, ohjaajia ja opinto-ohjaajia kouluttamalla lisätään erityisesti nuorten miesten parissa työskentelevien henkilöiden tietoisuutta tasa-arvosta ja sukupuolen huomioimisesta ohjaus- ja opetustyössä. Hankkeen järjestämien koulutusten avulla lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia toimia nuorten miesten valmentajina kohti työelämää. Koulutukset ovat avoimia myös muille nuorten ohjauksen parissa työskenteleville.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää oppilaitoksen, kaupungin työpajojen ja yritysten välistä yhteistyötä ja luoda uusia toimintamalleja, joilla voidaan tukea ilman toisen asteen tutkintoa olevien työpajanuorten siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tätä kautta kohti työelämää. Hankkeen tavoitteena on kehittää myös toimintamallia työpajanuorten ammattialoihin ja opiskelumahdollisuuksiin tutustumiseen.

Kohderyhmä: Oulun kaupungin pajakeskuksessa valmentautumassa olevat nuoret, erityisesti nuoret miehet. Lisäksi ammatillisen koulutuksen opettajat, opinto-ohjaajat, ohjaajat sekä muun muassa kunnissa nuorten ohjauksen parissa työskentelevät.

Lisätietoja: Ota yhteyttä Projektipäällikkö Virve Kivelä p. 050 521 9428, virve.kivela@osao.fi.

Kesto: 01.08.2017 – 31.12.2019

Hankkeen rahoittaa Ely-keskus.
Hankkeen verkkosivu

 

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa
Hankkeessa tuetaan työnhakua Euroopassa.

Työ- ja elinkeinohallinton hankkeessa vahvistetaan työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluita. Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen.

Kohderyhmä: Nuoret työnhakijat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä TE-toimistosta.

Hanke on ESR-rahoitteinen.

Kesto: 2014-2020
Hankkeen verkkosivu

 

Urasampo
Urasampo tarjoaa tukea työllistymiseen ja työelämäosaamisen edistämiseen korkeakoulutetuille nuorille sekä valmistumisvaiheessa oleville yliopisto- ja amk-opiskelijoille. Tukea tarjotaan Uravalmennuskokonaisuuksien, vertaisryhmätoiminnan, yksittäisten teemapäivien ja keskustelutilaisuuksien, webinaaritarjonnan sekä muiden palveluiden kautta.

Valmennus on kuuden koulutuspäivän kokonaisuus (2–3 koulutuspäivää / viikko). Linjoja on kaksi: A) Alle 30-vuotiaiden ja vastavalmistuneiden linja sekä B) Työuraa jo tehneiden, kokeneiden sekä pitkäaikaistyöttömien linja. Suurin osa sisällöstä räätälöityy ryhmien keskeisten tarpeiden mukaan. Kouluttajina toimivat työnhaun ja urahallinnan eri osa-alueiden kovatasoiset asiantuntijat.

Kohderyhmä: Korkeakoulutetut, korkeakouluissa opiskelevat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Urakoordinaattori Hanna Kela p. 045 6155 622 tai Hankekoordinaattori Venla Vuorjoki p. 046 923 5245, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)urasampo.fi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen ja Euroopan sosiaalirahasto on Urasammon päärahoittaja.

Kesto: 1.2.2018-31.12.2020
Hankkeen verkkosivu

 

VarmaStartti
Hankkeessa rakennetaan VarmaStartti -valmennuspolku nuorelle kohti koulutusta. Valmennuspolkua rakennetaan nuoren sosiaalisen vahvistamisen, sujuvan arjen, terveydentilan tarkastelun ja oman osaamisen tunnistamisen avulla. Nuoren on mahdollista edetä kuntouttavan työtoiminnan, VALMA-koulutuksen ja yksilöllisen tuen avulla kohti ammatillista koulutusta ja työelämää. Nuorelle tarjotaan tukea myös VarmaStartin jälkeisiin jatkotoimintoihin siirtyessä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen aloittamiseen.

Hankkeessa kehitetään myös yhteistyötä vaikeasti työllistyvien nuorten palveluiden, oppilaitosten (mm. VALMA ja opinto-ohjaajat) ja työnantajien välillä.

Kohderyhmä: 18-30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla, koulutuksen ulkopuolella olevat ammattikouluttamattomat tai uudelleen koulutusta tarvitsevat oululaiset nuoret.
Hakeutuminen: Ota yhteyttä hankkeen toimijoihin joko puhelimitse tai sähköpostilla:
Palveluohjaaja Manu Linnala p.050 312 5769 tai palveluohjaaja Lotta Pöytäkangas p. 050 312 5730, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)odl.fi.

Kesto: 1.1.2019-31.8.2021

Hanketta toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen verkkosivu

 

Yhdessä yhdenvertainen
Hankkeessa tarjotaan ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta alalle, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Alle 30-vuotiaita henkilöitä koulutetaan oppisopimuksella kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, joissa molemmissa on vammaistyön painotus, sekä lähihoitajan tutkintoon. Nuoria ohjataan ja tuetaan opiskelun ja työjakson aikana. Työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja tarjotaan yhteistyössä kaupungin vammais- ja mielenterveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Hankkeessa järjestetään myös ”Avustamisen perusteet” –kursseja vammaisten henkilöiden avustamisesta kiinnostuneille henkilöille.

Kohderyhmä: Alle 30 -vuotiaat nuoret ilman ammatillista koulutusta, joilla kiinnostus oppisopimuskoulutukseen kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, tai lähihoitajan perustutkintoon.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla Taina Vainionpää, projektipäällikkö, p. 0440127088, taina.vainionpaa(at)gmail.com,  tai Sanna Pitkänen, projektityöntekijä, p. 0445786640, avustaja.sanna(at)gmail.com.

Kesto: 1.8.2017-31.7.2020

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, ja toteuttaa Lintulammen asukasyhdistys ry.
Hankkeen verkkosivu

 

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load