Työnhaku

Työnhaku

7Adapteri – Täsmävalmennuksella työhön

Adapteri tarjoaa työnhakijalle räätälöityjä palveluja yhdistämällä lyhyitä koulutuksia ja työhönvalmennusta. Työnhakijan työelämävalmiuksia pyritään kehittämään enemmän työnantajaa palvelevaksi osaamiseksi. 

Työnhakija tekee yrittäjän kanssa yhdessä täsmävalmennussuunnitelman, jonka pohjalta toteutetaan muutaman kuukauden mittainen valmennusjakso. Työhönvalmennusjakson jälkeen työnhakijalla on mahdollisuus saada tuekseen ja motivaattorikseen vapaaehtoinen työtutor.

Hankkeessa hyödynnetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mahdollistamia lyhyitä oppisopimuksia ja ammatillisten tutkintojen osatutkintoja.  

Kohderyhmä: Alle 30 -vuotiaat työttömät ja pitkään työttömänä olleet henkilöt. Myös kaikki muut työikäiset ja erityisesti yli 50-vuotiaat työnhakijat. Myös alueen työnantajat ja tutortoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset, joiden kanssa työskennellään tiiviissä yhteistyössä.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä soittamalla tai yhteydenottolomakkeen kautta.
Projektipäällikkö  Vesa Karjalainen p. 044 7341 549
Työhönvalmentajat Marja Hämäläinen p. 050 4370 054 ja Tarja Ervasti p. 044 7341 888
Yritys- ja tutorkoordinaattori Sanna Savolainen p. 044 7441 850

Hankkeen toteuttaa Nuorten Ystävät ry ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry.

Kesto: 1.1.2019 – 31.12.2021
Adapteri -hankkeen verkkosivu (nuortenystavat.fi)

 

 

Duunista totta!

Hankkeessa on tavoitteena mennä oikeasti töihin, eikä jäädä työkyvyn arvioinnin, työkokeilun tai kuntoutuksen pariin. Hankkeessa siis pyritään tukemaan ammatillisen koulutuksen ja alan työkokemusta hankkineiden vammaisten henkilöiden työllistymistä. Hanke toteutetaan Oulun ja Rovaniemen seuduilla.

Hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä pilotoidaan uudenlainen työhönvalmennuspalvelu. Työhönvalmennuksessa vammainen henkilö ja työnantaja saavat konkreettista tukea ja ohjausta työhönvalmentajalta jopa 6 kuukauden ajan työpaikalla.

Kohderyhmä: Vammaiset henkilöt, joilla on ammatillinen koulutus ja osaamista.

Hakeutuminen
: Lisätietoja voi kysyä soittamalla projektipäällikkö Jani Ronkainen p.044 468 4280, tai projektityöntekijät Sami Ollikainen p.044 468 4269 ja Juutinen Janika p.044 468 4274. Sähköpostilla heidät tavoitat etunimi.sukunimi(at)caritaslaiset.fi.

Kesto: 1.3.2018 – 31.12.2020

Hankkeen toteuttaa Caritas-säätiö ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Duunista totta -hankkeen verkkosivu (caritaslaiset.fi)

 

Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä – hanke

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen. Hankkeessa etsitään, vertaillaan ja levitetään hyviä käytäntöjä kansainvälisesti, mm. Bulgariasta ja  Ruotsista. Yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa toimintoja kehittämällä pyritään löytämään ja luomaan uusia työllistämisenmuotoja. Hankkeessa saaduilla ideoilla työllistetään pitkäaikaistyöttömiä palkkatukityöhön, oppisopimuskoulutukseen, työharjoitteluun tai pienyrittäjäksi.

Kohderyhmä: Alle 29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, yli 54-vuotiaat miehet ja erilaiset etniset ryhmät sekä sellaiset pitkäaikaistyöttömät, joilla on halu perustaa oma pienyritys.

Hakeutuminen:
Ota yhteyttä hankkeen toimijoihin joko puhelimitse hankepäällikkö Satu Mörsäri p. 044 0341320 tai työtoiminnan ohjaaja Kati Nurmentie p. 044 7132213, tai sähköpostilla etunimi. sukunimi(at)kekekeskus.fi.

Kesto: 1.1.2019 – 31.12.2021

Hankkeen toteuttaa Yritetään yhdessä ry ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Yritetään yhdessä ry.
Ekologisia, Sosiaalisia ja Inhimillisiä toimintamalleja etsimässä -hankkeen verkkosivu (kestavankehityksenkeskus.net)

 

Kaikki samalta maalilta töihin

Nuorelle tarjotaan työkokeilua tai työharjoittelua Oulun Kärpät 46 ry:ssä. Nuori saa harjoitella työelämän taitoja ja selvittää tulevia työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään luomaan ”kärppämalli”, jossa yhteistyössä toimivat nuori, hanketyöntekijä, julkisen sektorin edustaja ja oppilaitoksen edustaja.

Nuorille tarjotaan käytännön työkaluja arjen hallintaan ja kokemuksia työympäristöstä hyvässä seurassa. Tavoitteena on tarjota 90 nuorelle henkilökohtainen palvelupolku työelämään tai koulutukseen.

Kohderyhmä: Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat nuoret sekä vastavalmistuneet ja valmistumista lähellä olevat.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä hanketyöntekijä Miia Määttään puhelimitse p.044-703 24 65 tai sähköpostitse miia.maatta(at)oulunkarpat46.fi.

Kesto: 1.5.2018 – 28.2.2021

ESR – rahoitteisessa hankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki ja Ammattiopisto Luovi.
Kaikki samalta maalilta töihin -hankkeen verkkosivu (oulunkarpat46.fi)

 

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry

Kulttuurivoimalassa voi työskennellä monilla erilaisilla työsopimuksilla aina vapaaehtoistyöstä ns. normaaliin työsuhteeseen. Työskentely on mahdollista myös erilaisten työllistämistoimien kautta, kuten palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta. Työllistämistoimet solmitaan aina TE-palvelujen kautta.

Kulttuurivoimalan tavoitteena on mm. kehittää moniammatillista ja sektorien välistä yhteistyötä, vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, lisätä tietoisuutta taiteen ja kulttuurin sosiaalisesta merkityksestä, edistää kestävän kehityksen periaatteita, sekä tukea asukkaiden omaehtoista taide- ja kulttuuritoimintaa.

Kohderyhmä: Työttömät nuoret, kaikki kulttuurista ja yhteisötoiminnasta kiinnostuneet
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla toimisto(at)kulttuurivoimala.fi, tai puhelimitse p. 040 071 9274.
Kulttuurivoimalan verkkosivu (kulttuurivoimala.fi)

 

Luova Farmi

Luova Farmi on kolmen kuukauden kestoinen valmennusohjelma 17-29-vuotiaille oululaisille, jotka ovat kiinnostuneet työllistymisestä luoville aloille. Valmennusohjelmassa nuori saa ensikosketuksen luoville aloille käytännön tekemisen kautta. Luova Farmi tutustuttaa monipuolisesti tuottamisen eri osa-alueisiin (esim. oululaisen luovien alojen toimintakentän tuntemus, projektien suunnittelu ja toteutus, viestintä ja markkinointi sekä rahoituksen hankinta), ja kartuttaa nuoren tuottajaosaamisen kokemusta yhdessä muiden osallistujien kanssa pienten projektien muodossa.

Valmennusohjelman aikana nuori saa ohjausta, työkokemusta ja mahdollisuuksia syventää omaa osaamistaan itselleen mieleisellä tuottajan työn osa-alueella. Luova Farmi avaa myös osallistujilleen ovia oululaisten luovien alojen toimijoiden pariin ja löytämään näin uusia työllistymisen vaihtoehtoja nuoren omista lähtökohdista käsin. Luovan Farmin valmennettavalta ei vaadita aikaisempaa kokemusta tai opintoja luovilta aloilta: hakijoilta odotetaan kiinnostusta tuottajan työtä kohtaan sekä motivaatiota osallistua valmennusohjelman toimintaan.

Ensimmäinen Luova Farmi –valmennusohjelma käynnistyy syyskuun puolessa välissä teemanaan luovien alojen tuottajuus. Luova Farmi järjestää lisäksi neljä muuta, eri luovien alojen toimialoille keskittyvää valmennusohjelmaa vuosina 2020-2021.

Kohderyhmä: Oululaiset 17-29 -vuotiaat työttömät työnhakijat.
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä soittamalla, whatsappilla tai sähköpostilla projektityöntekijä Hanna Jakulta p. 050 3468 537, hanna.jakku(at)ouka.fi.

 Luova Farmi -valmmennusohjelmat kuuluvat Luovuus+ -projektiin. Projektissa on tavoitteena nuorten työllistymisvalmiuksien parantaminen sekä luovien alojen toimijoiden työllistämisosaamisen vahvistaminen.
Luovuus+ -projekti (oukapalvelut.fi)

Kesto: 1.1.2019-31.12.2021.

Hanketta toteuttaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

NUOTTI-valmennus

Valmennus on KELAn toteuttamaa matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, jota voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.Valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta.

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 10 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Kohderyhmä: 16-30-vuotiaat nuoret ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta. Nuoren toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää häntä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön.

Hakeutuminen: Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.
Nuotti-valmennuksen verkkosivu (kela.fi)

 

Oulun ohjaamon kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja työttömyyden pitkittymisen estäminen palveluohjauksen tai työhönvalmennuksen keinoin nuoren tarpeista lähtien. Hankkeessa vahvistetaan nuoren elämänhallintaa  sekä tuetaan ja valmennetaan nuoria koulutukseen ja työelämään. Lisäksi nuorta tuetaan osaamisensa kuvaamisessa oppilaitoksille opintoihin siirtymisen nivelvaiheessa.

Hankkeessa pyritään myös edistämään työn ja työvoiman kohtaamista palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutoksissa sekä digitalisaation haasteissa.

Hankkeen kautta kehitetään nuorille suunnattuja uraohjauspalveluita entistä tehokkaammiksi. Lisäksi tavoitteena on valmistautua Ohjaamoiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja huomioida ne Byströmin ohjaamon palveluohjauksen ja toimintamallien kehittämisessä.

Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat oululaiset nuoret.
Lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat Oulun Ohjaamossa palveluita tarjoavat monialaiset toimijat, uudet palveluntuottajat sekä erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Byströmin Ohjaamoon p.050 5992293, bystrom(at)ouka.fi.

Kesto: 1.8.2018 – 31.12.2020

Hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen (ESR) ja Oulun kaupungin rahoittama ja hankkeen toteuttaa Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut.

 

 

Paikka auki II -ohjelman koordinaatiohanke

Paikka auki II –ohjelman koordinaatiohanke koordinoi Veikkauksen rahoittamaa Paikka auki II –avustusohjelmaa. Avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä. Samalla pyritään edistämään nuorten työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia, sekä vahvistamaan heidän positiivista suhtautumistaan tulevaisuuteen. Osaan työsuhteista on mahdollista yhdistää oppisopimuskoulutus.

Koordinaatiohanke auttaa ja tukee avustusohjelmaan liittyvän tiedon ja kokemusten jakamista nuorille, osatyökykyisille, nuorten parissa työskenteleville ja sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Kohderyhmä: Paikka auki II -ohjelmassa on kaksi kohderyhmää: työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja osatyökykyiset. Myös sosiaali-ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta työntekijöiden palkkaamiseen.

Hakeutuminen: Ottamalla yhteyttä Paikka auki II –avustusohjelmaan p. 044 746 2106 tai sähköpostilla paikkaauki(at)nuortenystavat.fi.
Koordinaatiohankkeen yhteystiedot: Ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen p. 040 7005 163, Ohjelmakoordinaattori Anu Lappalainen p. 044 7462 106 tai Viestintäkoordinaattori Tiina Louhula p. 050 5447 303, sähköpostilla etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi.

Kesto: 2018-2021
Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA.
Paikka auki II -koordinaatiohankkeen verkkosivut (nuortenystavat.fi)

 

Polku osaavaksi ohjaajaksi

Hankkeessa toteutetaan tuettua työllistämistä, yksilö- ja ryhmäohjausta, työelämävalmius- ja yrittäjyyskoulutuksia, lyhytkoulutuksia sekä yritysvierailuja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaalla 24:n 4H-yhdistyksen alueella. Hankkeen tavoitteena on vähentää alle 25-vuotiaiden työttömyyttä sekä parantaa pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työmarkkinavalmiuksia.

Kohderyhmä: Pitkäaikaistyöttömät sekä alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksesta sekä järjestötyöstä, ja tähtäävät mahdollisesti alan opintoihin.

Hakeutuminen/lisätietoja: Projektipäällikkö Seija Heikkinen Suomen 4H-liitto p. 044 377 7469 seija.heikkinen(a)4h.fi tai Yksilöohjaaja Arja Tampio Suomen 4H-liitto p. 044 335 7624 arja.tampio(a)4h.fi.

Kesto: 1.1.2018 – 31.12.2020.

Hanketta hallinnoi Suomen 4H-liitto ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Suomen 4H-liitto.
Polku osaavaksi ohjaajaksi -hankkeen verkkosivu (4h.fi)

 

 

Urasampo

Urasampo tarjoaa tukea työllistymiseen ja työelämäosaamisen edistämiseen korkeakoulutetuille nuorille sekä valmistumisvaiheessa oleville yliopisto- ja amk-opiskelijoille. Tukea tarjotaan Uravalmennuskokonaisuuksien, vertaisryhmätoiminnan, yksittäisten teemapäivien ja keskustelutilaisuuksien, webinaaritarjonnan sekä muiden palveluiden kautta.

Valmennus on kuuden koulutuspäivän kokonaisuus (2–3 koulutuspäivää / viikko). Linjoja on kaksi: A) Alle 30-vuotiaiden ja vastavalmistuneiden linja sekä B) Työuraa jo tehneiden, kokeneiden sekä pitkäaikaistyöttömien linja. Suurin osa sisällöstä räätälöityy ryhmien keskeisten tarpeiden mukaan. Kouluttajina toimivat työnhaun ja urahallinnan eri osa-alueiden kovatasoiset asiantuntijat.

Kohderyhmä: Korkeakoulutetut, korkeakouluissa opiskelevat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Urakoordinaattori Hanna Kela p. 045 6155 622 tai Hankekoordinaattori Venla Vuorjoki p. 046 923 5245, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)urasampo.fi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen ja Euroopan sosiaalirahasto on Urasammon päärahoittaja.

Kesto: 1.2.2018-31.12.2020
Urasampo -valmennuksen verkkosivu (urasampo.fi)

 

 

Urban Boost

Hankkeessa kehitetään kulttuurityöpaja urbaanin kulttuurin tuottamisesta kiinnostuneille 18–29-vuotiaille työttömille työnhakijoille ja matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan mahdollistava kulttuurilaboratorio. Projektin tavoitteena on parantaa nuortenn opiskeluvalmiuksia ja työelämätaitoja monipuolisten kurssien ja luentojen kautta kannustaen samalla ympärivuotiseen, omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Hankkeessa nuoret ovat tekijöitä, joilla on konkreettista vaikuttavuutta asuinpaikkansa kaupunkikulttuuriin. Hanke tarjoaa osallistujille työkaluja kulttuurin tuottamiseen, sekä mahdollisuuden pilotoida ja toteuttaa omia visioita oululaisesta urbaanista kulttuurista.

Kohderyhmä: 18-29 -vuotiaat työttömät nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurituotannosta. Mahdollisuus 4kk:n työkokeilujaksoon Kulttuurityöpajassa.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä projektityöntekijä Krista Rekilään p. 041 318 2540 tai sähköpostilla krista(at)urbanculture.fi.

Kesto: 1.9.2019–31.12.2021.

Urban Boost -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto.
Urbanboost -hankkeen verkkosivu (urbanculture.fi)

 

 

VarmaStartti

VarmaStartissa tarjotaan nuorille yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tuki on maksutonta ja matalan kynnyksen toimintaa. Tavoitteena on löytää jokaiselle sopiva polku kohti koulutusta ja työelämää. Oma työntekijä tarjoaa mahdollisuuden arvioida tämänhetkistä elämäntilannetta ja suunnitella tavoitteellisesti etenemistä. Tukea tarjotaan myös siinä vaiheessa, kun ovi opintoihin aukeaa ja arki opiskelijana koittaa.

Yksilötyön lisäksi VarmaStartissa voi osallistua myös ryhmätoimintaan.  Monenlaisen yhteisen toiminnan kautta voi päästä osaksi mukavaa porukkaa ja saa mielekästä tekemistä.

Kohderyhmä: 18-30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla, koulutuksen ulkopuolella olevat ammattikouluttamattomat tai uudelleen koulutusta tarvitsevat oululaiset nuoret.
Hakeutuminen: Ota yhteyttä hankkeen toimijoihin joko puhelimitse tai sähköpostilla:
Palveluohjaaja Henry Kaspala p.050 3128263 tai palveluohjaaja Lotta Pöytäkangas p. 050 312 5730, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)odl.fi.

Kesto: 1.1.2019-31.8.2021

Hanketta toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
VarmaStartti -hankkeen verkkosivu (odl.fi)

 

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load