Maahanmuuttajille suunnattuja hankkeita ja palveluita

Maahanmuuttajille suunnattuja hankkeita ja palveluita

Kielen avulla osalliseksi
Oulun yliopistossa sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorissa (Torikatu 23) on käynnissä hanke Kielen avulla osalliseksi. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tukea ja rohkaista maahanmuuttajia omaehtoiseen elämänhallintaan ja yhteisölliseen toimintaan. Käytännössä hankkeessa parannetaan suomen kielen taitoja ja tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia.

Hankkeessa on tavoitteena poistaa maahanmuuttajien integroitumisen ja työllistymisen esteitä, sekä luoda maahanmuuttajille mahdollisuudet itsenäiseen ja täysipainoiseen yhteiskuntaan osallistumiseen. Hankkeessa kehitetään myös Pohjois-Suomen työllisyysalueen tarpeisiin sopiva ja työllistymistä edistävä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiohjelma. Tämä toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden työllistävien tahojen kanssa. Samalla kehitetään yliopiston ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintamalleja.

Hankkeen toimintatapoja ovat yksilöllisempi ja monipuolisempi opetus, joka vastaa maahanmuuttajien ja opiskelun tai työelämän tarpeisiin, sekä henkilökohtainen mentorointi.

Kohderyhmä: (Korkeasti) koulutetut maahanmuuttajat, jotka haluavat vielä parantaa kielitaitoaan ja tarvitsevat tukea työllistymiseen. Hankkeen kohdeorganisaatioina ovat järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä projektipäällikkö Veli-Pekka Pelkonen p. 050 361 3842, projektisuunnittelija Rikupekka Leinonen p. 0294 48 3466, tai
erityisasiantuntija Sisko Brunni p. 0294 48 3472. Sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)oulu.fi.

Kesto: 1.9.2018 – 31.1.2021

Hankkeen toteuttajana toimii Oulun yliopiston suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaine, mutta opetus ja mentorointi toteutuvat pääasiassa Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victorissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös BusinessOulu, TE-toimisto, monet maahanmuuttajakoulutusta tarjoavat koulutuspaikat sekä kolmannen sektorin toimijat. Hanke on ESR-rahoitteinen.
Hankkeen verkkosivu

 

Kotona kaupungissa – osallistuminen hankkeeseen
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa asumisvalmennuksesta pysyvää toimintaa pakolaisten kotoutumisvaiheeseen työkaluksi kotoutumisesta vastaavalle viranomaiselle. Hankkeen tuloksena on vakiintunut asumisvalmennusmalli, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä myös hankkeen loppumisen jälkeen. Jo hankkeen aikana on tarkoitus välittää eteenpäin tietoa valmennusmallista ja sen vaikutuksista.

Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa pakolaistaustaisten asiakkaiden asumisen tarpeista isoille vuokranantajatahoille ja sitä kautta helpottaa kohderyhmän asunnonsaantia.

Kohderyhmä: Oululaiset kotoutumisvaiheen kansainvälistä suojelua saavat pakolaiset sekä kiintiöpakolaiset, erityisesti nuoret (alle 29-vuotiaat) sekä nuoret lapsiperheet.

Lisätietoja:
Oulun kaupunki: Anu Holappa anu.holappa(at)ouka.fi
Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry Heli Lappeteläinen heli.lappetelainen(at)osna.fi.

Hankkeen rahoittaa Sisäasiainministeriö, Oulun kaupunki ja Espoon kaupunki. Hankkeen toteuttaa Espoon kaupunki ja OSNA, Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry.

Kesto: 1.2.2017-31.12.2019
Lisätietoja Kotona kaupungissa – osallistuminen -hankkeesta

 

MAPPI – Perheellisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työkykyisyyden vahvistaminen
Hankkeen tavoitteena on lisätä perhelähtöisen kotoutumisen osaamista Pohjois-Pohjanmaalle. Maahanmuuttajaperheiden- ja naisten hyvinvointia ja yhteiskuntaan integroitumista vahvistetaan ja sitä kautta riski ylisukupolviselle syrjäytymiselle ja huono-osaisuudelle vähenee. Hankkeessa kehitetään yksilö-, ryhmä- ja parityöskentelyn muotoja, joiden avulla voidaan tukea turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajavanhempia vanhemmuudessa, lastenkasvatuksessa, työllistymisessä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kohderyhmä: Perheelliset 15 – 49 -vuotiaat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, erityisesti naiset ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat. Painotus on jo oleskeluluvan saaneissa henkilöissä, mutta tarvittaessa työskentely yksilön ja perheen kanssa voidaan ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti aloittaa jo turvapaikanhakuvaiheessa.

Lisätietoja:
Päivi Vatka, projektipäällikkö p. 050 312 5624, Riitta Engman, projektityöntekijä (työllisyys, terveys & hyvinvointi) p. 050 312 5705 ja
Pauliina Klasila, projektityöntekijä (vanhemmuus & perhe-elämä) p. 050 312 5813. Sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)odl.fi

Kesto: 1.9.2018 – 31.8.2021.

Hanketta toteuttaa ODL ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
Hankkeen verkkosivu

 

 

Monikulttuurinen toiminta, Suomen Punainen Risti
Suomen Punainen Risti toimii monikulttuuristen arvojen puolesta ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista järjestämällä erilaisia toimintoja. Monikulttuurinen ystävätoiminta on kotoutumista tukevaa toimintaa. Ystävät tukevat Suomen kielen oppimista, uuteen kulttuuriin sopeutumista ja toimivat tukijoina.

Asumisapu muodostuu materiaaliavusta, asuntoavusta sekä sosiaalisesta avusta. Maahanmuuttaneet kiintiöpakolaiset ja myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat saavat apua asunnon laitossa sekä Suomen ja Oulun kulttuuriin tutustumisessa.

Kansainvälinen klubi on kohtaamispaikka erilaisista kulttuuritaustoista lähtöisin oleville ihmisille.

Läksykerhoissa autetaan kotitehtävien teossa ja mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja muutoin ulkomaalaistaustaiset ihmiset. Tarjolla on tukea opintoihin sekä suomen kielen oppimiseen.

Kielikahvila on kulttuurien kohtaamispaikka, jonka tarkoituksena on edistää monikulttuurisuutta, suomen kielen oppimista sekä yleisesti ihmisten kohtaamista. Kielikahvilan järjestävät yhteistyössä SPR ja Oulun kaupunginkirjasto.

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat

Lisätietoja: Monikulttuurisuustoiminnan yhdyshenkilö Sanna Tuorila p. 044-0130301, monikulttuurisuus(at)oulunosasto.fi.
Toiminnan verkkosivu

 

Opin portailta työelämään, ESR
Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, kansainvälisiä opiskelijoita ja romaniopiskelijoita heidän loppuvaiheen opiskeluissaan. Opiskelijoita tuetaan työssäoppimisten onnistumisessa sekä työelämäkontaktien löytymisessä jo opintojen aikana. Lisäksi osallistujien työnhakutaitoja vahvistetaan.

Hankkeen aikana vahvistetaan myös työelämän edustajien kulttuurisensitiivisiä ohjaustaitoja. Eri opiskelijaryhmien välistä vuorovaikutusta tuetaan ja kehitetään vahvistamalla mentorointi- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Kohderyhmä: Loppuvaiheessa opintoja olevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, kansainväliset opiskelijat ja romaniopiskelijat.

Lisätietoja: Raisa Lantto, Suomen Diakoniaopisto p. 050 312 5662 tai sähköpostilla raisa.lantto(at)sdo.fi.

Kesto: 01.06.2018 – 30.04.2020

Hankkeen toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto, sekä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja hankkeesta

 

Sujuvaa suomea työelämän tarpeisiin
Vuolteen opistolla järjestetään suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on päättynyt ja jotka eivät ole töissä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien suomen kielen taitoja ja näin vahvistaa työllistymisen mahdollisuuksia. Opiskelija saa koulutukseen osallistumisesta ja osaamisestaan todistuksen. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen aikataulut:
Syksy 19.8.–17.12.2019
Kevät 7.1.–26.5.2020 (viikolla 10 loma)
Koulutusta on maanantaisin ja tiistaisin klo 9-14.

Kohderyhmä: maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt ja jotka eivät ole töissä.
Hakeutuminen: Koulutukseen on jatkuva haku. Ota yhteyttä hanna-leena.leinonen(at)vuolleoulu.fi tai p. 050 3576 489.

Lisätietoja koulutuksesta

 

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille
Projektin tavoitteena on tukea jokaista asiakasta yksilöllisesti heidän edetessä omalla polullaan kohti työelämää. Työllistymistä tuetaan monin eri tavoin tuetun työllistymisen (Supported Employment) -menetelmää soveltaen. Tukea tarjotaan sekä työnhakijoille ja työnantajille työllistymisprosessin eri vaiheissa.

Kohderyhmä: Työikäiset (18-65vuotiaat) maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito.

Lisätietoja: Nuorten Ystävät ry: projektipäällikkö Anu Vanhatupa, p. 044 5586 017, hankeassistentti Anne Lusikka, p. 044 7341 543, etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi.
Business Oulu -liikelaitos, Työllisyyspalvelut, ohjelmakoordinaattori Nina Himsworth, p. 050 5728 533, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki ja Hämeen Ely-keskus. Hankkeen toteuttaa Nuorten Ystävät ry.

Kesto: 1.9.2017-31.12.2019

Hankkeen verkkosivu

 

 

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen
Hankkeessa toteutetaan toiminnallisia pilottiryhmiä erilaisista aiheista, kuten kieli- ja oppimisvalmiusryhmät,  sekä kielituettua koulutus- tai työkokeilua. Projektin toimenpiteet lähtevät asiakkaiden tarpeista ja ne räätälöidään asiakkaille sopiviksi.

Kohderyhmä: Maahanmuuttajat, joiden perustyöllistymisvalmiudet ovat puutteelliset, koska he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta, kotoutumiskoulutus on jäänyt kesken tai kotoutumiskoulutusta ei ole suoritettu lainkaan esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. Toissijaisena kohderyhmänä ovat kotoutumisajan loppupuolella olevat maahanmuuttajat, joiden kohdalla on tunnistettu riskejä työttömyyden pitkittymiseen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eija Kuha p. 044 703 7793 tai eija.kuha(at)osao.fi
Tarja Tikkanen p. 044 703 7911 tai tarja.tikkanen(at)osao.fi
Saija Taivalmäki p. 044 703 7944 tai saija.taivalmaki(at)osao.fi

Kesto: 1.9.2017-31.12.2019

Hankkeen toteuttajana on Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy ja rahoittajina Oulun kaupunki sekä Hämeen Ely-keskus.
Lisätietoa Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen -hankkeesta

 

Villa Victor
Monikulttuurikeskus Villa Victor tarjoaa monenlaista sisältöä oululaisille. Villa Victorin ydintoimintaan kuuluu maksuton suomen kielen opetus sekä monikielinen ohjaus- ja neuvonta. Lisäksi Villa Victorissa voi opiskella uusia kieliä, tavata ihmisiä sekä osallistua monipuoliseen tapahtumatarjontaan.

Villa Victor sijaitsee osoitteessa Torikatu 23, 3. kerros. Esteetön kulku on osoitteesta Torikatu 21.
Yhteystietoja.
Villa Victorin verkkosivu

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load