Elämänhallinta

Elämänhallinta

DIMMI- Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen

Hankkeen päätavoitteena on nuorten (16–29 v.) positiivisen mielenterveyden vahvistaminen. Nuorille tarjotaan tukea elämänhallinnan taitoihin ja voimavaroja jokapäiväisistä elämän haasteista selviytymiseen. Tukea tarvitaan erityisesti silloin, kun nuorella on ahdistuneisuutta, stressiä tai muita negatiivisia tunnekokemuksia.

Yhtenä menetelmänä hankkeessa kehitetään vertaisystävätoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota vertaisystävää nuorelle, joka haluaa löytää ystävän, jolla on samoja kokemuksia mm. ahdistuneisuudesta, stressistä tai muista negatiivisista tunnekokemuksista. Ystävän kanssa nuori voi jakaa ajatuksiaan, saada tukea ja neuvoja, sekä tavallisen ystävyyssuhteen, joka voisi jatkua läpi elämän. Pyrkimyksenä on tarjota hankkeen kautta nuorille matalankynnyksen mahdollisuus vertaisystävyyteen, joka tukisi arkipäivän lisäksi mm. opiskeluja, työssäoloa yms.

Kohderyhmä: 16-29-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Antti Heinonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) p. 050-4780077 tai antti.heinonen(at)diak.fi.

Kesto: 1.3.2018 – 31.8.2020

Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin amk ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulusta.
Ajankohtaista DIMMI -hankkeessa

 

KULTUSTA VOIMAA – Kulttuuri- ja liikunta- sekä ura- ja voimaantumispainotteinen toiminta nuorille

Hankkeessa luodaan “Höntsä”-toimintamalli, joka toimii nuorta vahvistavana ja vieraantumista vähentävänä siltana elämän tärkeissä siirtymävaiheissa. Joutenolon riskejä ennaltaehkäistään yhdistämällä aktiivisia ja inaktiivisia nuoria yhteisten toimintojen pariin. Samalla nuoria ohjataan eteenpäin kohti koulutus- tai työllisyystavoitteita. Vertaistuella on keskeinen rooli opiskelu-ja työvalmiuksia vahvistavana tekijänä. Hanke kohdentuu sekä paikallisiin ja maahanmuuttotaustaisiin henkilöihin.

Hankkeessa perustetaan Ouluun Höntsäklubi, joka toimii nuorten kohtaamispaikkana ja ohjauksen lähteenä.

Kohderyhmä: 18-29-vuotiaat opiskelijat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Kaisu Kaikkonen, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, p. 050 3125 611, kaisu.kaikkonen(at)odl.fi.

Kesto: 1.2.2018-30.11.2020

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteuttajina ovat ODL, DIAK, OAKK, Metropolia AMK ja TUL.
Lisätietoa hankkeesta

 

Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen

Nuorten työpajatoiminta on  mukana Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa yhteistyöhankkeessa Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen yhdessä Metsähallituksen ja Pellon kunnan kanssa. Hankkeessa vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä. Samalla luodaan edellytyksiä heidän koulutus- ja työllistymispoluilleen kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla.

Oulun osahankkeen tavoitteena on kehittää työpajapalveluja ja lisätä työpajatoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilaisnuorten syrjäytymisen ehkäisyssä luontotoimintoja kehittämällä. Hankkeessa tuetaan nuorten voimavaroja, edistetään osallisuutta, ja hyvinvointia sekä pystyvyyden tunnetta. Erityisesti hankkeessa pyritään tunnistamaan nuorten miesten tuen tarpeet, joihin vastataan luontotoiminnan avulla.

Tavoitteena on luoda työpajatoimintaan ja työllisyyspalveluihin tarkoitettu joustava kuntoutustoimijoiden ja Metsähallituksen sekä muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen yhteinen toimintamalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi.

Kohderyhmä: syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, etenkin miehet.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Anu Puhakka, Oulun osahankkeen projektikoordinaattori p. 044 703 8283, Anu Kuustie, projektityöntekijä p. 044 703 8256 tai Esa Salonen, projektityöntekijä p. 040 193 5127.

Kesto: 1.3.2018 – 30.9.2020

Hankeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki, sekä toteuttaa Oulun kaupunki.
Lisätietoa Luontoa toimintaan -hankkeesta

 

Mielipaletti

Mielipaletti-toiminta on pysyvä osa Hyvän mielen talon toimintaa. Mielipaletti on suunnattu psyykkisesti kuormittuneille nuorille aikuisille. Toiminta koostuu mm. taide- ja luontolähtöiset menetelmistä, vapaaehtoistoiminnasta, mielialan itsehoitotaitoja vahvistavista kursseista sekä luottamuksellisista yksilötapaamisista. Toimintoihin voi tulla mukaan kuka tahansa kiinnostunut voi tulla mukaan. Nuoret ovat vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa.

Hyvän mielen talo sijaitsee Oulun keskustassa osoitteessa Kauppurienkatu 23, 2.krs.

Kohderyhmä: 18-35 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on psyykkistä kuormitusta.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Mielipaletti -ohjaajiin puhelimitse Katri Aaltio p. 044 311 4140, Ella Sohlo p. 044 334 6141, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)hyvanmielentalo.fi.

Lisätietoja Mielipaletti-toiminnasta

 

 

NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

Hankkeessa aktivoidaan nuoria liikunnan pariin käynnistämällä liikuntaetsivien toiminta. Nuoria tuetaan vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Tavoitteena on myös jatkopoluttaa nuoria eteenpäin yhteistyössä oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena kehittää toimintamalli nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja seurojen toimintaa. Nuorten parissa toimijoiden osaamista kehitetään kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä.

Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Projektipäällikkö Tanja Löytynoja, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi.

Hankkeen toiminta-alue on Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii.

Kesto: 1.6.2018 – 31.5.2021

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ ESR (TL5), kunnat, PoPLi ja ODL. Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka.
Hankkeen verkkosivu

 

NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme

NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme – hankkeen tavoitteena on parantaa ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 16 – 29 – vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien sekä ryhmätoimintojen ja yksilötyöskentelyn avulla. Hankkeessa hyödynnetään Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa sekä käynnistetään vapaamuotoisia vertaisryhmiä nuorten tarpeiden mukaan. Hankkeessa luodaan samalla uutta vapaaehtoisjärjestötoimijan toteuttamaa sosiaalisen kuntoutumisen toimintamallia.

Kohderyhmä: Ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevat 16-29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset

Hakeutuminen: Voit olla suoraan yhteydessä hankkeen työntekijöihin ja sopia tapaamisesta tai ilmoittautua ryhmiin. Hankkeen toiminnoista kerrotaan hankkeen Instagram-sivulla (noyhanke) ja Facebook-sivulla (NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme). Työntekijät:  Projektivastaava Päivi Vatka, p. 040 5022 565, projektityöntekijä Annika Luukkonen, p. 040 5022 299 ja ohjaaja Anu Pohjanvälke, p. 040 147 9200, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@redcross.fi.

Kohderyhmä: Työelämän ulkopuolella tai ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevat 16-29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on taustalla erilaisia elämänhallinnan ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja toimintakyvyn heikentymistä. 

Kesto: 1.3.2019 – 28.2.2022

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki sekä Sivakkayhtymä Oy. Hanketta hallinnoi Suomen Punaisen Ristin Oulun piiri.

 

Suunta elämälle – Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella

Hankkeen tavoitteena on täydentää Oulussa olevaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kenttää. Tavoitteena on myös lisätä vammaisten ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa sekä työllistymistä. Hankkeessa luodaan toiminnallinen palvelu, joka tarjoaa mahdollisuudet sosiaaliseen kuntoutukseen yksilönä ja ryhmissä sekä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, itsemääräämistä ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Hankkeessa toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauspalveluita oululaisille mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja vammaisille, kehitysvammaisille sekä aivovaurio-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palveluiden tavoitteena on tukea jokaista asiakasta löytämään oma suunta elämälle, kuten hyvä ja turvallinen arki tai siirtyminen työelämään. Asiakkaille tarjotaan tukea ja seurantaa myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Asiakasohjaus käynnistyy syksyllä 2019 ja hankkeessa toteutettavat ryhmät, yksilöohjaus sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka toimivat vuosina 2020-2021. Hankkeen päätösvaiheessa suunnitellaan toiminnan jatkuvuus osana Oulun kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

Kohderyhmä: Oululaiset päihdekuntoutujat, mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset, jotka ovat olleet pitkäaikaisesti työelämän ulkopuolella, ja jotka tarvitsevat sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä puhelimitse projektipäällikkö Annemari Eskola p. 044 4684297, projektityöntekijä Kaisa Pitkälä p. 044 4684289 ja projektityöntekijä Milan Kolarovic p. 044 4684294.

Kesto: 1.4.2019-31.3.2022

Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö ja osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hankkeen verkkosivut

 

TOLPPA

TOLPPA-hankkeessa tuetaan työiässä olevien mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa luontoavusteisten Green Care -menetelmien sekä ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla. Green Care on luontoon tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. TOLPPA-hankkeessa kehitetään osallistujien sosiaalisia valmiuksia ja luodaan osallistujien toiveisiin perustuvaa psykososiaalisen kuntoutumisen toimintamallia.

Toiminnoilla vahvistetaan osallistujien luonto-osaamista, joka on usein jo lapsena opittua. TOLPAN tapahtumat ja toiminnot edistävät osallisuutta johonkin kuulumisena ja vaikutusmahdollisuutena.

Kohderyhmä: Työikäiset mielenterveyskuntoutujat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voit kysyä puhelimitse Aija Syväkangas p. 041 454 8261 tai sähköpostitse aija.syvakangas(at)mielenvireys.fi.

Kesto: 1.3.2018 – 31.12.2020

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, STEA, Turkan Ratsurinne ay ja Mielenvireys ry.
Lisätietoa TOLPPA -hankkeesta

 

Tsempistä tukea elämänhallintaan

Tsemppi on Oulun seudulla asuville, 14-30 -vuotiaille suunnattua mielenterveyskuntoutusta, joka toimii avopalveluna. Tsemppi tukee nuorta, jos hän tuntee itsensä voimattomaksi, on vailla tulevaisuudensuunnitelmia tai kokee, ettei saa yksin asioitaan kuntoon.

Tsempin asiakkuus alkaa tutustumisvaiheella, jonka jälkeen tehdään suunnitelmia tulevaisuudelle ja etsitään keinoja, joilla yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan. Lähtökohtana ovat aina nuoren omat tarpeet. Tsempin toimintaan kuuluvat mm. keskustelut ja arjen taitojen harjoittelu. Tarvittaessa palveluun voi kuulua lääkehoidon seuranta ja psykiatrin lääkehoitokontrolli.

Kohderyhmä: 14-30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan ja mielenterveyskuntoutusta.

Hakeutuminen: Mukaan Tsemppiin pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan mielenterveystoimistoon, sosiaalityöntekijään tai suoraan Tsempin työntekijöihin. Ville Haanela, kuntoutusohjaaja/ Neuropsykiatrinen valmentaja p. 050 312 5687 tai ville.haanela(at)odl.fi.
Lisätietoa Tsemppi -palvelusta

 

Vamos verso

Vamoksessa tarjotaan yksilö- ja ryhmävalmennusta, tukea elämänhallintaan ja arkeen. Haluamme edistää nuorten hyvinvointia ja lisätä osallisuutta. Jokainen nuori saa oman valmentajan. Valmennuksesta saat tukea esimerkiksi asumiseen, opiskeluun, työhön, raha-asioihin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä.

Vamos Verso on ESR-rahoitteinen hanke (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Oulun kaupunki. Alkuvuodesta 2019 Vamos Oulun toimintaa rahoit

Kohderyhmä: 16-29-vuotiaat oululaiset nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä sähköpostilla, tekstiviestillä, soittamalla tai laittamalla yhteydenottopyynnön nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Valmentaja Krista Alanenpää p. 050 338 0101 tai krista.alanenpaa(at)hdl.fi.
Kokemusasiantuntija Tuyaara Salmela p. 050 502 7678 tai tuyaara.salmela(at)hdl.fi.
Vamos -toiminnan verkkosivu

 

Veturointi

Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä.

Veturointiin osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan (Veturin) tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin hänelle tärkeisiin asioihin. Yksilötoiminnan lisäksi Veturoinnissa kehitetään ja järjestetään nuorten ryhmätoimintaa, jossa mukavan yhdessäolon ja tekemisen lisäksi nuoret saavat toisiltaan vertaistukea sekä tietoa heitä kiinnostavista aiheista. Kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.

Kohderyhmä: 15-23 -vuotiaat nuoret, joilla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Mervi Saloheimo p. 044 562 9805 tai mervi.saloheimo(at)autalasta.fi.

Toimintaa toteuttaa Auta Lasta ry yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kumppanien kanssa.
Veturointi -toiminnan verkkosivu

 

 

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load