Elämänhallinta

Elämänhallinta

Arki haltuun
Hanke tarjoaa nuorille tukea arjen hallintaan riippumatta asuinpaikasta. Hankkeessa pyritään tavoittamaan palveluiden ulkopuolelle jääneet/jättäytyneet nuoret. Nuoria motivoidaan, saatetaan rinnalla kulkien ja tarvittaessa aloitetaan hoito- tai kuntoutusprosessi. Nuorten arjen perushallintaa tuetaan monialaisella yhteistyöllä. Nuorille tarjotaan yksilöohjausta ja erilaisia ryhmätoimintoja.

Kohderyhmä: 15 – 29 –vuotiaat oululaiset nuoret, jotka ovat jääneet tai jättäytyneet palveluiden ulkopuolelle. Erityisesti nuoret, jotka tarvitsevat monialaista palvelua ja psykososiaalista tukea.

Hakeutuminen: Ota yhteys hankkeen ohjaajiin, ohjaajille on valittu vastuualueet:

Tiia Hautamäki p. 040 673 3256 (Tuira, Toppila), Henna Kaveri p. 040 641 5927 (Kiiminki, Myllyoja, Yli-Ii, Ylikiiminki), Tommi Lokka p. 040 579 1478 (Haukipudas, Rajakylä), Heli Perätalo p. 050 599 0383 (Kontinkangas, Kaakkuri, Oulunsalo) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Kesto: 13.8.2018-31.12.2019

Oulun osahankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja Oulun kaupunki, toteutuksesta vastaa Oulun kaupunki.
Lisätietoa hankkeesta

 


DIMMI- Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen
Hankkeen päätavoitteena on nuorten (16–29 v.) positiivisen mielenterveyden vahvistaminen. Nuorille tarjotaan tukea elämänhallinnan taitoihin ja voimavaroja jokapäiväisistä elämän haasteista selviytymiseen. Tukea tarvitaan erityisesti silloin, kun nuorella on ahdistuneisuutta, stressiä tai muita negatiivisia tunnekokemuksia.

Yhtenä menetelmänä hankkeessa kehitetään vertaisystävätoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tarjota vertaisystävää nuorelle, joka haluaa löytää ystävän, jolla on samoja kokemuksia mm. ahdistuneisuudesta, stressistä tai muista negatiivisista tunnekokemuksista. Ystävän kanssa nuori voi jakaa ajatuksiaan, saada tukea ja neuvoja, sekä tavallisen ystävyyssuhteen, joka voisi jatkua läpi elämän. Pyrkimyksenä on tarjota hankkeen kautta nuorille matalankynnyksen mahdollisuus vertaisystävyyteen, joka tukisi arkipäivän lisäksi mm. opiskeluja, työssäoloa yms.

Kohderyhmä: 16-29-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Antti Heinonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) p. 050-4780077 tai antti.heinonen(at)diak.fi.

Kesto: 1.3.2018 – 28.2.2020

Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin amk ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulusta.
Ajankohtaista DIMMI -hankkeessa

 

ITU2- Inklusiivisella toimintatavalla uutta
Rajakylässä Tervakukkatie 38-40 B 10:ssä on kaikkien asukkaiden yhteinen olohuone. Olohuoneeseen voi tulla lukemaan päivän lehdet, hoitamaan asioita tietokoneella sekä tutustumaan muiden asukkaiden  kanssa. Olohuoneessa työskentelee eri alojen osaajia, joilta voi saada neuvoja ja ohjausta arjen kysymyksissä; terveyteen, hyvinvointiin, työllistymiseen, yhteiskunnan palveluihin pääsemiseen tai lomakkeitten täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Olohuoneessa kokoontuu päivittäin useita harraste- ja hyvinvointiryhmiä, joihin kaikilla rajakyläläisillä on vapaa pääsy. Olohuoneella voi kokoontua ystävien kanssa myös omatoimisesti ja kokoustaa ilta-aikaan.

Hankkeessa etsitään vaihtoehtoja ja toimintatapoja, joissa julkisten palvelujen rinnalla hyödynnetään muiden toimijoiden, kuten asukkaitten, seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten järjestämiä palveluita. Palveluja ja toimintaa pyritään toteuttamaan nykyistä pienemmillä resursseilla aitoon yhteistoimintaan nojautuen.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ja työmenetelmiä asukkaitten hyvinvoinnin vahvistajana. Alueen työttömille rakennetaan palvelupolkuja sosiaaliseen kuntoutukseen, työllistymis- ja aktivointitoimenpiteisiin ja näin edistetään sijoittumista tuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille.

Kohderyhmä: Työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret sekä heidän perheensä ja ympärillä toimiva verkosto. Kohderyhmään kuuluvat myös aikuiset työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat.

Lisätietoja: Tarja Siira, YTM, projektipäällikkö  p.050-3125756

Kesto: 1.8.2017 – 31.7.2020

Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Oulun kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.
Hankkeen verkkosivu

 

KULTUSTA VOIMAA – Kulttuuri- ja liikunta- sekä ura- ja voimaantumispainotteinen toiminta nuorille
Hankkeessa luodaan “Höntsä”-toimintamalli, joka toimii nuorta vahvistavana ja vieraantumista vähentävänä siltana elämän tärkeissä siirtymävaiheissa. Joutenolon riskejä ennaltaehkäistään yhdistämällä aktiivisia ja inaktiivisia nuoria yhteisten toimintojen pariin. Samalla nuoria ohjataan eteenpäin kohti koulutus- tai työllisyystavoitteita. Vertaistuella on keskeinen rooli opiskelu-ja työvalmiuksia vahvistavana tekijänä. Hanke kohdentuu sekä paikallisiin ja maahanmuuttotaustaisiin henkilöihin.

Hankkeessa perustetaan Ouluun Höntsäklubi, joka toimii nuorten kohtaamispaikkana ja ohjauksen lähteenä.

Kohderyhmä: 18-29-vuotiaat opiskelijat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Kaisu Kaikkonen, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, p. 050 3125 611, kaisu.kaikkonen(at)odl.fi.

Kesto: 1.2.2018-30.11.2020

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteuttajina ovat ODL, DIAK, OAKK, Metropolia AMK ja TUL.
Lisätietoa hankkeesta

 

Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen
Nuorten työpajatoiminta on  mukana Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa yhteistyöhankkeessa Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen yhdessä Metsähallituksen ja Pellon kunnan kanssa. Hankkeessa vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä. Samalla luodaan edellytyksiä heidän koulutus- ja työllistymispoluilleen kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla.

Oulun osahankkeen tavoitteena on kehittää työpajapalveluja ja lisätä työpajatoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilaisnuorten syrjäytymisen ehkäisyssä luontotoimintoja kehittämällä. Hankkeessa tuetaan nuorten voimavaroja, edistetään osallisuutta, ja hyvinvointia sekä pystyvyyden tunnetta. Erityisesti hankkeessa pyritään tunnistamaan nuorten miesten tuen tarpeet, joihin vastataan luontotoiminnan avulla.

Tavoitteena on luoda työpajatoimintaan ja työllisyyspalveluihin tarkoitettu joustava kuntoutustoimijoiden ja Metsähallituksen sekä muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen yhteinen toimintamalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi.

Kohderyhmä: syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, etenkin miehet.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Anu Puhakka, Oulun osahankkeen projektikoordinaattori p. 044 703 8283, Anu Kuustie, projektityöntekijä p. 044 703 8256 tai Esa Salonen, projektityöntekijä p. 040 193 5127.

Kesto: 1.3.2018 – 30.9.2020

Hankeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki, sekä toteuttaa Oulun kaupunki.
Lisätietoa Luontoa toimintaan -hankkeesta

 

Mielipaletti
Mielipaletti-toiminta on pysyvä osa Hyvän mielen talon toimintaa. Mielipaletti on suunnattu psyykkisesti kuormittuneille nuorille aikuisille. Toiminta koostuu mm. taide- ja luontolähtöiset menetelmistä, vapaaehtoistoiminnasta, mielialan itsehoitotaitoja vahvistavista kursseista sekä luottamuksellisista yksilötapaamisista. Toimintoihin voi tulla mukaan kuka tahansa kiinnostunut voi tulla mukaan. Nuoret ovat vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa.

Hyvän mielen talo sijaitsee Oulun keskustassa osoitteessa Kauppurienkatu 23, 2.krs.

Kohderyhmä: 18-35 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on psyykkistä kuormitusta.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä Mielipaletti -ohjaajiin puhelimitse Katri Aaltio p. 044 311 4140, Ella Sohlo p. 044 334 6141, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)hyvanmielentalo.fi.

Lisätietoja Mielipaletti-toiminnasta

 

 

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti 2018–2019
Projektissa kehitetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (jatkossa NEET-nuoret, Not in Employment, Education or Training) palveluita osana ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. NEET-nuorten ohjautumista Kelan kuntoutuspalveluihin kehitetään niin Kelan sisältä kuin myös yhteistyökumppaneiden (mm. Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi) toimesta.

Kohderyhmän nuorille kokeillaan ammatillista kuntoutusselvitystä matalammalla kynnyksellä. Nuorten kuntoutukseen hakemista kevennetään ja samalla kerätään tietoa kuntoutukseen ohjautuneiden NEET-nuorten kohderyhmästä, sekä heidän ohjautumisestaan kuntoutukseen.

Kohderyhmä: 16-30-vuotiaat nuoret, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai pidä suunniteltua välivuotta, joiden toimintakyky on heikentynyt.

Hakeutuminen: Nuoren kanssa työskentelevä taho tai nuori itse voi ottaa yhteyttä Kelaan. Jos nuorella on sairaus tai vamma ja/tai hoitosuhde terveydenhuoltoon, kannattaa hänet ohjata hakemaan ammatillista kuntoutusta toimittamalla Kelaan B-lääkärinlausunto ja ammatillisen kuntoutuksen hakemus.

Kesto: 2018-2019
Projektin verkkosivu

 

NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla
Hankkeessa aktivoidaan nuoria liikunnan pariin käynnistämällä liikuntaetsivien toiminta. Nuoria tuetaan vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Tavoitteena on myös jatkopoluttaa nuoria eteenpäin yhteistyössä oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena kehittää toimintamalli nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja seurojen toimintaa. Nuorten parissa toimijoiden osaamista kehitetään kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä.

Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Projektipäällikkö Tanja Löytynoja, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi.

Hankkeen toiminta-alue on Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii.

Kesto: 1.6.2018 – 31.5.2021

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ ESR (TL5), kunnat, PoPLi ja ODL. Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka.
Hankkeen verkkosivu

 

NOY – Nuoret osaksi yhteisöämme
Hankkeen tavoitteena on parantaa ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja arjen taitoja. Hankkeen lähtökohtana on toiminnallisuus ja matalan kynnyksen toiminnallisilla menetelmillä luodaan nuorille uusia sosiaalisen kuntoutumisen polkuja. Samalla lisätään heidän itseluottamustaan sekä osallisuuttaan omassa elämässä ja paikallisesti. Tavoitteena on myös työelämätaitojen kehittäminen esimerkiksi ensiapukurssin (EA1) sekä hygieniapassin suorittamisella, ja erilaisiin Punaisen Ristin Oulun osaston toimintaryhmiin osallistumisella.

Sosiaalisen kuntoutumisen malli pyritään juurruttamaan niin, että se on sovellettavissa myös muiden vapaaehtoistyön järjestöjen toiminnoissa. Myös mahdollisuuksia tarjota kaupungille tai mahdolliselle maakunnalle sosiaalisen kuntoutumisen paikkoja selvitetään.

Kohderyhmä: Työelämän ulkopuolella tai ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevat 16-29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on taustalla erilaisia elämänhallinnan ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja toimintakyvyn heikentymistä. 

Hakeutuminen: TE-toimiston, oppilaitosten ja muiden yhteistyötahojen kautta.

Kesto: 1.3.2019 – 28.2.2022

Hanketta toteuttaa Punaisen Ristin Oulun osastoja rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kumppaneina hankkeessa ovat mm. Sivakka oy, Mielenvireys ry, Punaisen Ristin Oulun piiri, Vuolle Setlementin Tyttöjen talo ja Poikien talo.

 

 

SAKU-hanke, Verve
Sakussa yhdistyy sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus. Nuorelle tarjotaan yksilöllistä tukea, ja nuori tapaa myös muita samassa tilanteessa olevia. Yksilöllisten tapaamisten lisäksi nuori pääsee osaksi matalan kynnyksen Zemppi-ryhmiä, joita järjestetään non-stop periaatteella.

Zemppi-ryhmässä tehdään yhdessä asioita ja puhutaan jokaista eteenpäin auttavista aiheista. Sieppari-ryhmässä nuori on jo tutustunut hieman muihin ryhmäläisiin, ja keskitymme opintoihin sekä työelämään liittyviin teemoihin. Työ tutuksi -jaksolla nuorella on mahdollisuus päästä kokeilemaan häntä kiinnostavaa työtä ja ammattialaa muutamien päivien ajan.

Nuoret voivat ohjautua palveluun varhaisessa vaiheessa ennen mahdollisia diagnostisia selvittelyjä ja ilman B-lausuntoa tai erillistä hakemisvaihetta. Aikaisemmin asetettu diagnoosi ei ole myöskään este Sakun käynnistymiselle.

Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat nuoret ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Nuoret eivät ole peruskoulun tai toisen asteen opintojen jälkeen kiinnittyneet lainkaan opintoihin tai opiskelut ovat keskeytyneet. Heillä on myös vaikeuksia löytää omia tarpeita, taitoja tai kykyjä vastaava ammatillinen polku.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä  Kirsi Suoraniemi, kirsi.suoraniemi(at)verve.fi tai p. 040 5467163. Kelan kuntoutuspäätöstä ei tarvita, vaan hakeutuminen palveluun käynnistyy esimerkiksi tapaamisen tai puhelinsoiton kautta. Hanke toteutetaan Oulussa ja Turussa vuosina 2018 – 2019. Nuoren kotikunnan ei tarvitse olla Oulu tai Turku.

Verve on valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija.
Lisätietoa SAKU -hankkeesta

 


Suunta elämälle – Osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella
Hankkeen tavoitteena on täydentää Oulussa olevaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kenttää. Tavoitteena on myös lisätä vammaisten ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa sekä työllistymistä. Hankkeessa luodaan toiminnallinen palvelu, joka tarjoaa mahdollisuudet sosiaaliseen kuntoutukseen yksilönä ja ryhmissä sekä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, itsemääräämistä ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Hankkeessa toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauspalveluita oululaisille mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja vammaisille, kehitysvammaisille sekä aivovaurio-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palveluiden tavoitteena on tukea jokaista asiakasta löytämään oma suunta elämälle, kuten hyvä ja turvallinen arki tai siirtyminen työelämään. Asiakkaille tarjotaan tukea ja seurantaa myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Asiakasohjaus käynnistyy syksyllä 2019 ja hankkeessa toteutettavat ryhmät, yksilöohjaus sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka toimivat vuosina 2020-2021. Hankkeen päätösvaiheessa suunnitellaan toiminnan jatkuvuus osana Oulun kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.

Kohderyhmä: Oululaiset päihdekuntoutujat, mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset, jotka ovat olleet pitkäaikaisesti työelämän ulkopuolella, ja jotka tarvitsevat sosiaalisen kuntoutuksen palveluja.
Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä puhelimitse projektipäällikkö Annemari Eskola p. 044 4684297, projektityöntekijä Kaisa Pitkälä p. 044 4684289 ja projektityöntekijä Milan Kolarovic p. 044 4684294.

Kesto: 1.4.2019-31.3.2022

Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö ja osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hankkeen verkkosivut

 

 

TOLPPA
TOLPPA-hankkeessa tuetaan työiässä olevien mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa luontoavusteisten Green Care -menetelmien sekä ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla. Green Care on luontoon tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. TOLPPA-hankkeessa kehitetään osallistujien sosiaalisia valmiuksia ja luodaan osallistujien toiveisiin perustuvaa psykososiaalisen kuntoutumisen toimintamallia.

Toiminnoilla vahvistetaan osallistujien luonto-osaamista, joka on usein jo lapsena opittua. TOLPAN tapahtumat ja toiminnot edistävät osallisuutta johonkin kuulumisena ja vaikutusmahdollisuutena.

Kohderyhmä: Työikäiset mielenterveyskuntoutujat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voit kysyä puhelimitse Aija Syväkangas p. 041 454 8261 tai sähköpostitse aija.syvakangas(at)mielenvireys.fi.

Kesto: 1.3.2018 – 31.12.2020

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, STEA, Turkan Ratsurinne ay ja Mielenvireys ry.
Lisätietoa TOLPPA -hankkeesta

 

Tsempistä tukea elämänhallintaan
Tsemppi on Oulun seudulla asuville, 14-30 -vuotiaille suunnattua mielenterveyskuntoutusta, joka toimii avopalveluna. Tsemppi tukee nuorta, jos hän tuntee itsensä voimattomaksi, on vailla tulevaisuudensuunnitelmia tai kokee, ettei saa yksin asioitaan kuntoon.

Tsempin asiakkuus alkaa tutustumisvaiheella, jonka jälkeen tehdään suunnitelmia tulevaisuudelle ja etsitään keinoja, joilla yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan. Lähtökohtana ovat aina nuoren omat tarpeet. Tsempin toimintaan kuuluvat mm. keskustelut ja arjen taitojen harjoittelu. Tarvittaessa palveluun voi kuulua lääkehoidon seuranta ja psykiatrin lääkehoitokontrolli.

Kohderyhmä: 14-30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan ja mielenterveyskuntoutusta.

Hakeutuminen: Mukaan Tsemppiin pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan mielenterveystoimistoon, sosiaalityöntekijään tai suoraan Tsempin työntekijöihin. Ville Haanela, kuntoutusohjaaja/ Neuropsykiatrinen valmentaja p. 050 312 5687 tai ville.haanela(at)odl.fi.
Lisätietoa Tsemppi -palvelusta

 

Vamos
Vamos Oulu tarjoaa 16-29-vuotiaille nuorille maksutonta valmennuspalvelua, johon ei tarvitse lähetettä. Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua ja vastata hänen tarpeisiinsa. Nuorta tuetaan tarpeenmukaisiin palveluihin kiinnittymisessä sekä autetaan rakentamaan kestävää polkua koulutukseen ja työelämään. Vamos tarjoaa sekä yksilö- että ryhmävalmennusta.

Vamos on tukena arjessa selviytymisessä, mielen hyvinvoinnissa, päihteettömyyteen tukemisessa, sosiaalisissa suhteissa, itsenäistymisessä, koulutus- ja työelämäpolkujen rakentamisessa sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistamisessa.

Kohderyhmä: 16-29-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä sähköpostilla, tekstiviestillä, soittamalla tai laittamalla yhteydenottopyynnön nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Timo Makkonen p.050 339 9957 tai timo.makkonen(at)hdl.fi, Krista Alanenpää p. 050 338 0101 tai krista.alanenpaa(at)hdl.fi.
Vamos -toiminnan verkkosivu

 

Veturointi
Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä.

Veturointiin osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan (Veturin) tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin hänelle tärkeisiin asioihin. Yksilötoiminnan lisäksi Veturoinnissa kehitetään ja järjestetään nuorten ryhmätoimintaa, jossa mukavan yhdessäolon ja tekemisen lisäksi nuoret saavat toisiltaan vertaistukea sekä tietoa heitä kiinnostavista aiheista. Kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.

Oulussa alkaa uusien veturien Veturi-valmennus lokakuussa 2019. Mukaan voi ilmoittautua oulun seudulla asuva 20-29 -vuotias nuori aikuinen, jolla on kokemusta lastensuojelusta. Koulutukseen voi ilmoittautua jo nyt Vetoroinnin verkkosivulla.

Kohderyhmä: 15-23 -vuotiaat nuoret, joilla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Mervi Saloheimo p. 044 562 9805 tai mervi.saloheimo(at)autalasta.fi.

Toimintaa toteuttaa Auta Lasta ry yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kumppanien kanssa.
Veturointi -toiminnan verkkosivu

 

 

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load