Tärkeät ikärajat

AIHEALUEET

Tärkeät ikärajat

Ikärajoilla on tarkoitus suojella lapsia ja nuoria haitallisilta tuotteilta tai muulta materiaalilta. Ikärajat on asetettu muun muassa rajaamaan tuotteen tai palvelun käyttöä, joko lainsäädännön tai suosituksen kautta. Esimerkiksi alkoholin ostoon ja moottoriajoneuvon kuljettamiseen on säädetty ikärajat. Myös monet elokuvat tai pelit on rajattu vain tietyn ikäiselle yleisölle. Ikärajoja kannattaa noudattaa, sillä ne on säädetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin parhaaksi. Ikärajoitettuja tuotteita tai oikeuksia, kuten ajoneuvon kuljettamista, ehtii kyllä harrastaa ja kokeilla sitten, kun ikärajat sen sallivat.

7-vuotiaana alkaa oppivelvollisuus. Se päättyy 17-vuotiaana, mikäli oppivelvollisuutta ei ole siihen mennessä suoritettu. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta suorittaa peruskoulun oppimäärä.

12-vuotiaan lapsen etu- ja sukunimeä ei voida muuttaa ilman hänen suostumustaan, ja hänellä on itsenäinen puhevalta häntä koskevissa viranomaisasioissa.

Sinä vuonna, kun nuori täyttää 14, on hänellä mahdollisuus tehdä kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Loma-aikana tehty työ saa olla enintään puolet loman kestosta. Lisää nuorille sopivista töistä voit lukea kohdasta Työnteko alaikäisenä.

15-vuotias voidaan tuomita rikoksesta lievennetyllä asteikolla. Mikäli oppivelvollisuus on suoritettu, voi 15-vuotias ottaa vastaan kokopäivätöitä, solmia työsopimuksen ja hallita itse tienattuja rahojaan sekä tehdä testamentin. Tässä iässä on laillista ajaa moottorivenettä sekä mopo-, mopoauto- ja traktorikortti. Mikäli vanhemmat antavat luvan, voi 15-vuotias liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota sellaisesta. 15-vuotiaana on myös mahdollista vaihtaa nimensä. Rippikoulu voidaan aloittaa tässä iässä, ja lisäksi 15 vuotta täyttäneen on mahdollista ryhtyä kummiksi.

Rikoslaissa on pykälä (Rikoslain 20. luku 6 §), jonka tarkoituksena on suojata lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta, mikä tarkoittaa, ettei kukaan saa ryhtyä seksuaaliseen suhteeseen tai tekoon alle 16-vuotiaan lapsen kanssa. Poikkeuksena tästä ovat iältään tai henkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan olevien nuorten väliset seksisuhteet, silloin kun kyseessä on molemminpuolinen suostumus. Toinen ikäraja on 18 vuotta. Tämä suojaa nuorta perheensisäisessä ja luottamussuhteessa (esimerkiksi opettaja, valmentaja) lapsen seksuaalisessa hyväksikäyttötapauksessa.

16-vuotias saa ajaa kevytmoottoripyöräkortin ja äänestää seurakuntavaaleissa.

Kelan maksama lapsilisä päättyy, kun nuori täyttää 17, ja opintotukioikeus alkaa. Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18. Naisille asevelvollisuuden suorittaminen on vapaaehtoista.

18-vuotias on Suomessa täysi-ikäinen. Tällöin hänen huoltajansa eivät ole enää vastuussa hänen tekemisistään. 18-vuotias saa äänestää ja asettua ehdolle valtiollisissa vaaleissa, ja hän voi alkaa ASP-asuntosäästäjäksi. 18-vuotias voi mennä naimisiin tai rekisteröidä parisuhteensa. Myös rahapelien pelaaminen on sallittua 18 vuotta täyttäneelle.
Lue lisää ASP-säästämisestä (Valtiokonttori)

Täysi-ikäisyys mahdollistaa myös perheen sisäisen adoption, jossa äidin tai isän uusi puoliso adoptoi puolisonsa lapsen. Ajokortin kuljettajantutkinnon saa suorittaa 18 vuotta täytettyään, samoin liittyä uskontokuntaan tai erota sellaisesta. Tässä iässä on myös mahdollista hankkia mietoja alkoholijuomia sekä tupakkaa, saada passi ilman huoltajaa ja toimia yhdistyksen puheenjohtajana. Rangaistukset rikoksista toteutetaan täyden asteikon mukaisesti. Mikäli on syntynyt sukusolujen luovutuksen seurauksena, on täysi-ikäisenä oikeus saada tieto luovuttajan henkilöllisyydestä. Mikäli anniskeluravintola ei vaadi korkeampaa ikää, pääsee sinne sisälle 18-vuotiaana. Ilma-aseen ostoikäraja on 18.

Lue lisää ikärajoista:

Kuvaohjelmien ikärajat Suomessa (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
Alkoholijuomien myynnin ikärajat (Alko)
Tietoa pelien ikärajoista (PEGI)

 

Päivitetty 26.4.18

avatar
Tietoa etsivä
10.3.2016 18:30
Arrow
Tässä ei mainita mitään siitä, onko yrityksen perustamiselle alaikärajaa, jos sellaista yhdenmukaisesti on.
avatar
NettiNappi Tuula
11.3.2016 14:55
Arrow
Yrityksen perustamiselle ei ole alaikärajaa. Ikä tietenkin vaikuttaa moniin asioihin, esimerkiksi mahdollisuuksiin saada yrityksen perustamiseen tarkoitettua tukea, lainaa tai vuokrata tiloja. Lisää yrittäjyydestä voi lukea NettiNapin tietoalueelta Yrittäjyys – osioista.
avatar
Asukki
07.6.2016 20:52
Arrow
Onko yksin asumiseen asetettu alaikärajoja? Asunto vanhempien perimä, ja muuttoa harkitsen koulumatkoja lyhentääkseni.
avatar
NettiNappi Tuula
09.6.2016 10:14
Arrow
Yksin asumiseen ei ole asetettu alaikärajaa.Vanhempasi ovat kuitenkin lain mukaan velvollisia elättämään sinua ainakin kahdeksaantoista ikävuoteen saakka. Tämä elatusvelvollisuus rajoittaa mahdollisuuksiasi saada Kelalta taloudellista tukea asumiseen. Vanhempiesi tulisi siis huolehtia sinun asumiskuluistasi (mahdollinen yhtiövastike, vesi, sähkö ym.) ja muista menoistasi. Yksinasumiseen liittyy myös paljon vastuuta, sillä asunnosta tulee pitää huolta siivoamalla säännöllisesti. Myös ostosten teko ja ruoanlaitto jäisivät sinun omalle vastuullesi. Aluksi kaikki voikin tuntua jännittävältä ja kiinnostavalta, mutta uutuuden viehätyksen kadotessa yksin asuminen voi tuntua myös yksinäiseltä ja vastuu liian suurelta. Asia on kuitenkin sellainen, että sinun tulee keskustella siitä vanhempiesi kanssa. He osaavat sanoa, onko yksin asumisesi mahdollista taloudellisesti ja katsovatko he, että olet valmis muuttamaan jo omillesi. Lisää tietoa löytyy Omaan kotiin alaikäisenä? otsikon alta.
avatar
Kortti
26.6.2016 18:03
Arrow
Mitä seuraa alle 15 vuotiaana veneellä ajamisesta?
avatar
NettiNappi Hanna
27.6.2016 12:06
Arrow
Heippa! Et kerro tarkemmin viestissäsi, että millaista venettä tarkoitat. Vesiliikennelaissa määritellään, että venekulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa. Rekisteröitävää moottorikäyttöistä venettä (pituus yli 5,5 metriä ja/tai valmistajan ilmoittama moottoriteho 15 kilowattia eli yli 20 hevosvoimaa) saa kuljettaa vain 15-vuotta täyttänyt henkilö. Joissakin tilanteissa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi määritellä ikärajaksi 18-vuottakin, riippuen veneen koosta, lajista, käyttötarkoituksesta ja liikkumisalueesta. Veneestä riippuen myös seuraamukset vaihtelevat, joten on mahdotonta sanoa millaisia seuraamuksia alle 15-vuotiaana veneen kuljettamisesta tulisi. Veneen tyypin lisäksi myös teon vakavuus vaikuttaisi seuraamuksiin. Tietynlaisia veneitä voivat käyttää alle 15-vuotiaatkin, jos omat kyvyt ja taidot riittävät. Voimmekin vain kehottaa pitäytymään sellaisissa veneissä, jotka ovat lain puitteissa ikään nähden sopivia. Lähteet: Vesiliikennelaki:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960463#L2P5 Venerekisteri: http://www.trafi.fi/veneily/venerekisteri
avatar
Dana
10.10.2016 18:47
Arrow
Täytän 18v maaliskuussa 2017 voinko mennä naimisiin vaikka olen 17 ? On enää 5kk ja täytän 18
avatar
NettiNappi Hanna
12.10.2016 13:44
Arrow
Lain mukaan avioliittoon ei saa mennä alle 18-vuotiaana. Oikeusministeriöstä voi kuitenkin hakea lupaa avioliiton solmimiseen alle 18-vuotiaana. Luvan saamista varten tarvitset asiaan huoltajiesi suostumuksen. Voit kysyä ohjeita luvan hakemiseen soittamalla Oikeusministeriön vaihteeseen p. 02951 6001. http://oikeusministerio.fi/fi/index/yhteystiedot.html ”Avioliittoon ei saa mennä alle kahdeksantoistavuotias. Oikeusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mennä avioliittoon. Ennen asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hänen olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimenpitein selvittää.” Avioliittolaki 2.luku 4 §
avatar
Ayu
06.6.2017 02:38
Arrow
Hei saanko matkustaa ulkomaille 17 vuotiaana yksin? Vaikkapa Ethopia, Kenya Yemen , Somalia ja Egyptin näitä maita
avatar
NettiNappi Saija
08.6.2017 09:19
Arrow
Kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia, on hyvä ottaa matkalle mukaan huoltajien allekirjoittama lupa, jonka voi tarvittaessa esittää kohdemaan viranomaisille. 17-vuotiaana voit kyllä ostaa itse lipun netistä, mutta ongelmia voi tulla maasta poistuttaessa tai maahan saapuessa. Eri maissa, laiva- tai lentoyhtiöissä ja jopa hotelleissa saatetaan vaatia alaikäiseltä vanhempien tai holhoojien kirjallinen hyväksyntä alaikäisen matkustamiselle. Allekirjoitettu lomake tulee pitää mukana aina matkustaessa. Alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset tulee aina tarkista kohdevaltion viranomaislta. Joissakin maissa (esimerkiksi Venäjällä ja Etelä-Afrikassa) on tarkkaan määritelty, minkälainen luvan täytyy olla. Lisätietoja kohdemaiden viranomaisista löydät Ulkoasiainministeriön sivuilta http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49157&contentlan=2&culture=en-US Huoltajat voivat laatia näissä tilanteissa suostumusasiakirjan itse, jolloin lupa voi olla kohdemaan kielellä tai englanniksi. Kirjeessä tulisi olla tiedot matkasta sekä huoltajien allekirjoitukset ja yhteystiedot. Valmiita lomakkeita löytyy esimerkiksi Finnairin sivuilta https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/before-the-flight/travel-documents/travel-documents-accepted-finnair-flights Ennen matkaa tulisi tarkistaa, että matkustusasiakirjat ovat kunnossa. Suomen ulkoasiainministeriön sivuilta löytyy paljon tietoa tarvittavista matkustusasiakirjoista, sekä uusimmat tiedotteet matkakohteiden turvallisuustilanteista. Matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle. Lisätietoa vaadittavista matkustusasiakirjoista sekä uusimmat matkatiedotteet löydät Ulkoasiainministeriön sivuilta http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49153&contentlan=1&culture=fi-FI Aina yksin matkustaessa kannattaa ilmoittaa omat matkustuskohteet ja majoituspaikkojen yhteystiedot huoltajille, jotta heillä on yllättävien tilanteiden sattuessa tieto matkustajan olinpaikasta. Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa ulkoministeriöön tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa. Matkustusilmoituksen voit tehdä täällä https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse Tällä hetkellä Suomen ulkoasiainministeriöstä löydät matkustustiedotteet kaikkiin mainitsemiisi maihin (Egypti, Jemen, Somalia, Kenia ja Etiopia). Ulkoasiainministeriön mukaan Somaliaan kehotetaan välttämään kaikkea matkustamista, Jemeniin matkustaminen on äärimmäisen vaarallista ja Jemenissä olevia suomalaisia kehotetaan poistumaan maasta välittömästi. Egyptiin, Keniaan ja Etiopiaan matkustavia kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta.
avatar
NettiNappi Tuula
17.7.2017 12:07
Arrow
Nimimerkin veiksp kysymys on siirretty Pulmakulmaan. Voit lukea vastauksen täältä.
avatar
Vesku
17.12.2017 21:44
Arrow
"Mikäli anniskeluravintola ei vaadi korkeampaa ikää, pääsee sinne sisälle 18-vuotiaana." - eihän tuo pidä paikkaansa. Ei anniskeluravintolaan sisäänpääsyyn ole ikärajaa, vain alkoholin ostamiseen. Jotkut erityisesti nuorison suosimat ravintolat toki laittavat ikärajan jos pelkäävät etteivät muuten pysty valvomaan ostamista mutta se on kai ravintolan oma asia.
avatar
NettiNappi Tuula
19.12.2017 09:41
Arrow
Hei! Olet aivan oikeassa, asia on juuri niin kuin kirjoitat. Alkoholin myynnin lisäksi myös sen välittämisestä on ravintolalla valvontavelvollisuus, mistä syystä alkoholin anniskeluun keskittyvät ravintolat lähes poikkeuksetta asettavatkin ikärajan myös sisäänpääsyn ehdoksi. Käytännössä ravintoloiden olisi mahdotonta valvoa, että täysi-ikäinen asiakas ei välitä ravintolasta ostamaansa alkoholia eteenpäin alaikäiselle.
avatar
Jonne69
06.11.2018 20:36
Arrow
Jos ajaa 14 vuotiaana mopoa jä jää poliisille kiinni niin mitkä ovat seuraamukset.
avatar
NettiNappi Hanna
09.11.2018 08:52
Arrow
Hei Jonne69. Selvitin asiaa tarkemmin Oulun poliisilaitoksen koulupoliisilta. Teosta kirjataan rikosilmoitus, mutta koska tekijä on alle 15-vuotias sakkoa ei voida antaa. Huoltajaa voidaan sakottaa, jos hän on hankkinut mopon ja sallii kortittoman alle 15-vuotiaan ajaa sitä. Teosta kirjattu rikosilmoitus jää poliisin sähköiseen arkistoon, josta se on löydettävissä. Tämä voi vaikuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi koulupaikan tai työpaikan saantiin, sillä joihinkin ammatteihin ja koulupaikkoihin voidaan pyytää poliisilta laaja tai suppea turvallisuusselvitys hakijasta. Rikosilmoitus alle 18-vuotiaasta menee poliisilta myös lastensuojeluun tiedoksi ja vastaa lastensuojeluilmoitusta. Joissakin tapauksissa poliisi voi jopa takavarikoida ajoneuvon.
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load