Koulutus

Koulutus

AAO – Ammatilliset avoimet opinnot
AAO-palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA –Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista suorittamalla eri oppilaitosten tarjoamia avoimia opintoja. AAO -hankkeen aikana testataan palvelun valtakunnallista käyttöönottoa.

AAO -opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Avoimet opinnot tarjoavat mahdollisuuden hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista tai opiskella enemmän. Opinnot voivat edesauttaa työllistymistä tai etenemistä koulutuspolulla. Avoimet opinnot löytyy kolmella eri tavalla – teemoittain, aloittain tai tutkinnoittain.

Kohderyhmä: Kaiken ikäiset, ammatillisista opinnoista kiinnostuneet, koulutukseen tai työelämään suuntaavat tai lisäkoulutusta tarvitsevat. Koulutuksiin osallistuminen on mahdollista aiemmasta koulutuksesta tai asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Hakeutuminen: Palvelun verkkosivuilta löytyvistä opintokuvauksista löydät tiedon, keneltä saat lisätietoja ja ohjausta opintoihin liittyen.

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä Projektikoordinaattori Johanna Vesenterältä p. 040 620 6744 tai johanna.vesentera@osao.fi.

Kesto: 1.4.2018 – 31.7.2020

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

 

Ammattikaista
Ammattikaista tarjoaa matalankynnyksen uraohjausta, joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen ympäristössä. Osallistuja saa ajankohtaista tietoa eri ammattialojen osaamisperusteista, työelämän vaatimuksista ja eri koulutusmahdollisuuksista.

Uravalmennusjaksot sisältävät ryhmämuotoista, ammattialakohtaista ohjausta sekä laaja-alaista tutustumista ammatilliseen koulutukseen ja eri koulutusmuotoihin. Uravalmennuspäiviä toteutetaan myös eri ammattialojen työkohteissa sekä työssäoppimispaikoissa.

Kohderyhmä: TE-palveluiden asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea itselle sopivan ammatillisen koulutuksen löytämiseen, työelämään ohjautumiseen tai yrittäjyyteen. Ammattikaistan kohderyhmää ovat maahanmuuttajat, yhteiskuntatakuun piirissä olevat nuoret, ammattialaa vaihtavat, työelämään uudelleen orientoituvat sekä yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä projektipäällikkö Marjo Vilppola, p.040 7021058, projektikoordinaattori Päivi Käsmä p. 050 501 9153 tai yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Mika Kananen, p. 050 594 6589, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)osao.fi

Hanke on Oulun seudun ammattiopiston toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama.

Kesto: 1.8.2016-31.7.2019
Hankkeen verkkosivut

 

Pallo Hallussa-hanke
Hankkeen tarkoituksena on jalkapallon ja liikunnan kautta aktivoida nuoria, pääosin 17-30 -vuotiaita kuulemaan opinto- ja työllisyysmahdollisuuksista Oulun seudulla. Lyhyiden infojen lisäksi osallistujille tarjotaan työllistymistä edistäviä kursseja ja koulutuksia, sekä erotuomari- ja valmentajakoulutuksia jalkapallossa.

Kohderyhmä: 17-30-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä anniina.sunnari(at)tervaritjuniorit.fi tai p.040 3504816.

Kesto: 1.8.2017-31.12.2020
Hankkeen verkkosivu

 

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia
Hankkeen päätavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä koulutus- ja työmarkkinoiden segregaation lieventäminen. Hankkeen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan sukupuolivaikutukset sekä toteutetaan positiivisia erityistoimia tytöille ja naisille.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja luodaan koulutusmateriaalia eri kohderyhmille, teknologiaTET-pilotointia, teknologiatyöpajoja – joista osa kansainvälisessä yhteistyössä – ja yrittäjyyskasvatusta tytöille yhteistyössä yritysten kanssa sekä tehdään vaikuttajatyötä sekä levitetään hyviä käytänteitä ja tietoa, myös kansainvälisesti.

Hankkeen konkreettisina tuloksina syntyy toimintamalleja, menetelmiä ja materiaalia sukupuolen huomioivaan ja ei-perinteisille aloille kannustavaan opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen. Tämä sisältää mm. pilotoidun konseptin teknologiaTET-yhteistyöhön yritysten ja koulujen välillä, mallin teknologiatyöpajojen järjestämisestä yhteistyössä koulujen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutusmateriaalia ja -sisältöjä.

Kesto: 1.10.2018-30.9.2021

Lisätietoja: Ota yhteyttä sähköpostitse sinaosaat(at)oamk.fi.

Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu ja KoulutusAvain Oy. Hankkeen kansainvälinen partneri on Technisch Heilig-Hartinstituut Belgiasta.
Hankkeen verkkosivu

 

TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä
Hankkeen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä ja integroitumista yhteiskuntaan estäen näin sosiaalista syrjäytymistä. Hankkeessa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia yksilöllisesti suunnitellun ohjauksen ja tuen keinoin. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt osallistuvat ohjausmallin kehittämiseen, mikä tukee hyvinvointia.

Toisistaan irralliset toimintatavat kootaan työllistymisen ohjaus- ja tukimalliksi, jossa työelämäkumppanuudella on keskeinen merkitys. Mallia pilotoidaan Luovin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien yksiköiden sekä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) toimesta. Ohjaus- ja tukimalli kehitetään ensisijaisesti ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen edistämiseen. Malli tulee soveltumaan sekä ammatillisten erityisoppilaitosten että muiden ammatillista koulutusta järjestävien toimijoiden käyttöön.

Kohderyhmä: Ammattiopisto Luovissa Oulun ja Muhoksen yksiköissä vuosina 2016-2018 kiinteistöpalvelujen, kotityö- ja puhdistuspalvelujen, liiketalouden sekä ympäristöalan ammatillista perustutkintoa suorittavat sekä valmentavassa koulutuksessa opiskelevat erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä Oulun seudun ammattiopistossa em. aloilla (tai muilla erikseen sovittavilla aloilla)ammatillista perustutkintoa opiskelevat nuoret.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mika Takalo, mika.takalo(at)luovi.fi, p. 040 319 3774.

Kesto: 1.2.2016-31.8.2019

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen päävastuullisena toteuttajana on Ammattiopisto Luovi ja hankekumppanina toimintamallin suunnittelussa ja toimenpiteiden pilotoinnissa toimii Oulun seudun ammattiopisto.
Hankkeen verkkosivut

 

SOPU – Sujuvat omat polut
Hankkeen tavoitteena on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Ohjauksellista HOKS- ja eHOKS-prosessia kehitetään uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi, ja tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan.

Hankkeessa parannetaan koulutuksella myös opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, keskeyttämisuhan alla olevat ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat.

Lisätietoja: Ota yhteyttä Merja Airaksinen, merja.airaksinen(at)opao.fi, p. 050 552 0572.

Kesto: 1.4.2018-31.5.2020

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).
OPAO:n verkkosivut/hankkeet

 

Yhdessä yhdenvertainen
Hankkeessa tarjotaan ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta alalle, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Alle 30-vuotiaita henkilöitä koulutetaan oppisopimuksella kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, joissa molemmissa on vammaistyön painotus, sekä lähihoitajan tutkintoon. Hankkeessa ohjataan ja tuetaan nuoria opiskelun ja työjakson aikana. Nuorille tarjotaan työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja yhteistyössä kaupungin vammais- ja mielenterveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa.

Hankkeessa myös järjestetään vammaisten henkilöiden avustamisesta kiinnostuneille henkilöille ”Avustamisen perusteet” –kursseja.

Kohderyhmä: Alle 30 -vuotiaat nuoret ilman ammatillista koulutusta ja jotka ovat kiinnostuneet oppisopimuskoulutuksesta kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, tai lähihoitajan perustutkintoon.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla Taina Vainionpää, projektipäällikkö, p. 0440127088, taina.vainionpaa(at)gmail.com,  tai Sanna Pitkänen, projektityöntekijä, p. 0445786640, avustaja.sanna(at)gmail.com.

Kesto: 1.8.2017-31.7.2020

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, ja toteuttaa Lintulammen asukasyhdistys ry.
Hankkeen verkkosivu

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load