Elämänhallinta

Elämänhallinta

Arki haltuun
Hanke tarjoaa nuorille tukea arjen hallintaan riippumatta asuinpaikasta. Hankkeessa pyritään tavoittamaan palveluiden ulkopuolelle jääneet/jättäytyneet nuoret. Nuoria motivoidaan, saatetaan rinnalla kulkien ja tarvittaessa aloitetaan hoito- tai kuntoutusprosessi. Nuorten arjen perushallintaa tuetaan monialaisella yhteistyöllä.

Kohderyhmä: 15 – 29 –vuotiaat oululaiset nuoret, jotka ovat jääneet tai jättäytyneet palveluiden ulkopuolelle. Erityisesti nuoret, jotka tarvitsevat monialaista palvelua ja psykososiaalista tukea.

Hakeutuminen: Ota yhteys hankkeen ohjaajiin, ohjaajille on valittu vastuualueet:

Tiia Hautamäki p. 040 673 3256 (Tuira, Toppila), Henna Kaveri p. 040 641 5927 (Kiiminki, Myllyoja, Yli-Ii, Ylikiiminki), Tommi Lokka p. 040 579 1478 (Haukipudas, Rajakylä), Heli Perätalo p. 050 599 0383 (Kontinkangas, Kaakkuri, Oulunsalo) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Kesto: 13.8.2018-31.12.2019

Oulun osahankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja Oulun kaupunki, toteutuksesta vastaa Oulun kaupunki.
Hankkeen verkkosivu

 

DIGI EPT – digitaalinen ehkäisevä päihdetyö –hanke
Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevään päihdetyöhön sähköinen palvelu. Hankkeen kehittämistyöhön otetaan mukaan nuoria.

Lisätietoja: Saija Ukkola p.040 184 8063 tai saija.ukkola(at)ouka.fi.

Kesto: 1.6.2018-31.12.2020

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Päätoteuttajana on Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuuripalvelut ja osatoteuttajina Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia ja  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.
Hankkeen verkkosivu


DIMMI- Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen
Hankkeen päätavoitteena on nuorten (16–29 v.) positiivisen mielenterveyden vahvistaminen tarjoamalla tukea elämänhallinnan taitoihin ja voimavaroja jokapäiväisistä elämän haasteista selviytymiseen erityisesti silloin, kun nuorella on ahdistuneisuutta, stressiä tai muita negatiivisia tunnekokemuksia.

Yhtenä monista menetelmistä hankkeessa kehitetään vertaisystävätoimintaa, missä tavoitteena on tarjota vertaisystävää henkilölle, joka haluaa löytää ystävän jolla on samoja kokemuksia mm. ahdistuneisuudesta, stressistä tai muista negatiivisista tunnekokemuksista. Ystävän kanssa henkilö voi jakaa ajatuksiaan ja saada tukea/neuvoa haasteelliseen elämäntilanteeseen, sekä tavallisen ystävyyssuhteen, joka voisi jatkua läpi elämän. Pyrkimyksenä on tarjota hankkeen kautta nuorille/nuorille aikuisille matalankynnyksen mahdollisuus vertaisystävyyteen, joka tukisi arkipäivän lisäksi mm. opiskeluja, työssäoloa yms.

Kohderyhmä: 16-29-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Antti Heinonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) p. 050-4780077 tai antti.heinonen(at)diak.fi.

Kesto: 1.3.2018 – 28.2.2020

Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin amk ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulusta.
Ajankohtaista DIMMI -hankkeessa

 

ITU2- Inklusiivisella toimintatavalla uutta
Rajakylässä Ruiskukkatie 3 A 1.ssä on kaikkien asukkaiden yhteinen olohuone, johon voi tulla lukemaan päivän lehdet kahvikupposen äärellä, hoitaa asioita tietokoneella sekä tutustua ja rupatella muiden asukkaiden  kanssa. Olohuoneessa työskentelee eri alojen osaajia, joilta voit saada neuvoja ja ohjausta arjen kysymyksissä; terveyteen, hyvinvointiin, työllistymiseen, yhteiskunnan palveluihin pääsemiseen tai lomakkeitten täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Siellä kokoontuu päivittäin useita harraste- ja hyvinvointiryhmiä, joihin kaikilla rajakyläläisillä on vapaa pääsy. Olohuoneella voi kokoontua ystävien kanssa myös omatoimisesti ja kokoustaa ilta-aikaan.

Hankkeessa etsitään vaihtoehtoja ja toimintatapoja, joissa julkisen toimijan tuottamien palvelujen rinnalla voidaan kansalaisten hyvinvointia edistää muiden toimijoiden, kuten asukkaitten, seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten järjestämillä palveluilla. Samalla rakennetaan uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja, joilla palvelujen ja toiminnan laadukas toteuttaminen on mahdollista toteuttaa nykyistä pienemmillä resursseilla aitoon yhteistoimintaan nojautuen.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen välineitä ja työmenetelmiä asukkaitten hyvinvoinnin vahvistajana. Alueen työttömille rakennetaan palvelupolkuja sosiaaliseen kuntoutukseen, työllistymis- ja aktivointitoimenpiteisiin ja näin edistetään sijoittumista tuettuun työhön tai avoimille työmarkkinoille.

Kohderyhmä: Työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, erityiskohteena työttömät miehet ja nuoret sekä heidän perheensä ja ympärillä toimiva verkosto (kaupunki, kolmas sektori ja yritykset). Sekundäärikohteena alueen muut työikäiset asukkaat.

Lisätietoja: Tarja Siira, YTM, projektipäällikkö  p.050-3125756

Kesto: 1.8.2017 – 31.7.2020

Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Oulun kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.
Hankkeen verkkosivu

 

KULTUSTA VOIMAA – Kulttuuri- ja liikunta- sekä ura- ja voimaantumispainotteinen toiminta nuorille
Hankkeessa luodaan 18-29 vuotiaille nuorille nuorisolähtöinen “Höntsä”-toimintamalli, joka toimii nuorta vahvistavana ja vieraantumista vähentävänä siltana elämän tärkeissä siirtymävaiheissa. Hanke ennaltaehkäisee joutenolon riskejä ja pyrkii yhdistämään aktiivisia ja inaktiivisia nuoria yhteisten toimintojen pariin ja poluttamaan heitä eteenpäin kohti koulutus- tai työllisyystavoitteita. Toiminnassa vertaistuella on keskeinen rooli opiskelu-ja työvalmiuksia vahvistavana tekijänä. Hanke kohdentuu sekä paikallisiin ja maahanmuuttotaustaisiin henkilöihin.

Hankkeessa perustetaan Ouluun Höntsäklubi, joka toimii nuorten kohtaamispaikkana ja ohjauksen lähteenä.

Kohderyhmä: 18-29-vuotiaat opiskelijat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Kaisu Kaikkonen, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, p. 050 3125 611, kaisu.kaikkonen(at)odl.fi.

Kesto: 1.2.2018-30.11.2020

Hankkeen rahoittaa Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteuttajina ovat ODL, DIAK, OAKK, Metropolia AMK ja TUL.
Hankkeen verkkosivu

 

Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen
Nuorten työpajatoiminta on  mukana Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa yhteistyöhankkeessa Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen yhdessä Metsähallituksen ja Pellon kunnan kanssa. Hankkeessa vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä. Samalla luodaan edellytyksiä heidän koulutus- ja työllistymispoluilleen kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla.

Oulun osahankkeen tavoitteena on kehittää työpajapalveluja ja lisätä työpajatoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilaisnuorten syrjäytymisen ehkäisyssä luontotoimintoja kehittämällä. Hankkeessa tuetaan nuorten voimavaroja, edistetään osallisuutta, ja hyvinvointia sekä pystyvyyden tunnetta. Erityisesti hankkeessa pyritään tunnistamaan nuorten miesten tuen tarpeet, joihin vastataan luontotoiminnan avulla.

Tavoitteena on luoda työpajatoimintaan ja työllisyyspalveluihin tarkoitettu joustava kuntoutustoimijoiden ja Metsähallituksen sekä muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen yhteinen toimintamalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi.

Kohderyhmä: syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, etenkin miehet.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Anu Puhakka, p. 044 703 8283, Oulun osahankkeen projektikoordinaattori, Anu Kuustie, p. 044 703 8256, projektityöntekijä, tai Esa Salonen, p. 040 193 5127, projektityöntekijä.

Kesto: 1.3.2018 – 30.9.2020

Hankeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Oulun kaupunki, ja toteuttaa Oulun kaupunki.
Lisätietoa Luontoa toimintaan -hankkeesta

 

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti 2018–2019
Projektissa kehitetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (jatkossa NEET-nuoret, Not in Employment, Education or Training) palveluita osana ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. NEET-nuorten ohjautumista Kelan kuntoutuspalveluihin kehitetään niin Kelan sisältä kuin myös yhteistyökumppaneiden (mm. Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi) toimesta.

Kohderyhmän nuorille kokeillaan ammatillista kuntoutusselvitystä matalammalla kynnyksellä. Nuorten kuntoutukseen hakemista kevennetään ja samalla kerätään tietoa kuntoutukseen ohjautuneiden NEET-nuorten kohderyhmästä, sekä heidän ohjautumisestaan kuntoutukseen.

Kohderyhmä: 16-30-vuotiaat nuoret, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai pidä suunniteltua välivuotta, joiden toimintakyky on heikentynyt.

Hakeutuminen: Nuoren kanssa työskentelevä taho tai nuori itse voi ottaa yhteyttä Kelaan. Jos nuorella on sairaus tai vamma ja/tai hoitosuhde terveydenhuoltoon, kannattaa hänet ohjata hakemaan ammatillista kuntoutusta toimittamalla Kelaan B-lääkärinlausunto ja ammatillisen kuntoutuksen hakemus.

Kesto: 2018-2019
Projektin verkkosivu

 

NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla
Hankkeessa aktivoidaan nuoria liikunnan pariin käynnistämällä liikuntaetsivien toiminta ja tuetaan nuoria vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Tavoitteena on myös jatkopoluttaa nuoria eteenpäin liikunnan avulla yhteistyössä oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena kehittää toimintamalli nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja seurojen toimintaa. Nuorten parissa toimijoiden osaamista kehitetään kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä.

Kohderyhmä: 15-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Projektipäällikkö Tanja Löytynoja, p. 050 356 5144, tanja.loytynoja(at)popli.fi.

Hankkeen toiminta-alue on Oulu, Raahe, Pudasjärvi, Muhos ja Ii.

Kesto: 1.6.2018 – 31.5.2021

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ ESR (TL5), kunnat, PoPLi ja ODL. Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, sekä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka.

Hankkeen verkkosivu

 

SAKU-hanke, Verve
Sakussa yhdistyy sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus. Nuorelle tarjotaan yksilöllistä tukea, ja nuori tapaa myös muita samassa tilanteessa olevia. Yksilöllisten tapaamisten lisäksi nuori pääsee osaksi matalan kynnyksen Zemppi-ryhmiä, joita järjestetään non-stop periaatteella.

Zemppi-ryhmässä tehdään yhdessä asioita ja puhutaan jokaista eteenpäin auttavista aiheista. Sieppari-ryhmässä nuori on jo tutustunut hieman muihin ryhmäläisiin, ja keskitymme opintoihin sekä työelämään liittyviin teemoihin. Työ tutuksi -jaksolla nuorella on mahdollisuus päästä kokeilemaan häntä kiinnostavaa työtä ja ammattialaa muutamien päivien ajan.

Nuoret voivat ohjautua palveluun varhaisessa vaiheessa ennen mahdollisia diagnostisia selvittelyjä ja ilman B-lausuntoa tai erillistä hakemisvaihetta. Aikaisemmin asetettu diagnoosi ei ole myöskään este Sakun käynnistymiselle.

Kohderyhmä: Alle 30-vuotiaat nuoret ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Nuoret eivät ole peruskoulun tai toisen asteen opintojen jälkeen kiinnittyneet lainkaan opintoihin tai opiskelut ovat keskeytyneet. Heillä on myös vaikeuksia löytää omia tarpeita, taitoja tai kykyjä vastaava ammatillinen polku.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä  Kirsi Suoraniemi, kirsi.suoraniemi(at)verve.fi tai p. 040 5467163. Kelan kuntoutuspäätöstä ei tarvita, vaan hakeutuminen palveluun käynnistyy esimerkiksi tapaamisen tai puhelinsoiton kautta. Hanke toteutetaan Oulussa ja Turussa vuosina 2018 – 2019. Nuoren kotikunnan ei tarvitse olla Oulu tai Turku.

Verve on valtakunnallinen työelämää, yrityksiä ja kuntoutujia tukeva monipuolinen asiantuntija.
Lisätietoa SAKU -hankkeesta

 

TOLPPA
TOLPPA-hankkeessa tuetaan työiässä olevien mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaa luontoavusteisten Green Care -menetelmien ja ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla. Green Care on luontoon tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. TOLPPA-hankkeessa kehitetään osallistujien sosiaalisia valmiuksia ja luodaan osallistujien toiveisiin perustuvaa psykososiaalisen kuntoutumisen toimintamallia.

Toiminnoilla vahvistetaan osallistujien luonto-osaamista, joka on usein jo lapsena opittua. TOLPAN tapahtumat ja toiminnot edistävät osallisuutta johonkin kuulumisena ja vaikutus mahdollisuutena.

Kohderyhmä: Työikäiset mielenterveyskuntoutujat.

Hakeutuminen: Lisätietoja voit kysyä puhelimitse Aija Syväkangas p. 041 454 8261 tai sähköpostitse aija.syvakangas(at)mielenvireys.fi.

Kesto: 1.3.2018 – 31.12.2020

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, STEA, Turkan Ratsurinne ay ja Mielenvireys ry.

Lisätietoa TOLPPA -hankkeesta

 

Tsempistä tukea elämänhallintaan
Tsemppi on Oulun seudulla asuville, 14-30 -vuotiaille suunnattua mielenterveyskuntoutusta, joka toimii avopalveluna. Tsemppi tukee nuorta, jos hän tuntee itsensä voimattomaksi, on vailla tulevaisuudensuunnitelmia tai kokee, ettei saa yksin asioitaan kuntoon.

Tsempin asiakkuus alkaa tutustumisvaiheella, jonka jälkeen tehdään suunnitelmia tulevaisuudelle ja etsitään keinoja, joilla yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan. Lähtökohtana ovat aina nuoren omat tarpeet. Tsempin toimintaan kuuluvat mm. keskustelut ja arjen taitojen harjoittelu. Tarvittaessa palveluun voi kuulua lääkehoidon seuranta ja psykiatrin lääkehoitokontrolli.

Kohderyhmä: 14-30-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan ja mielenterveyskuntoutusta.

Hakeutuminen: Mukaan Tsemppiin pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan mielenterveystoimistoon, sosiaalityöntekijään tai suoraan Tsempin työntekijöihin. Ville Haanela, kuntoutusohjaaja/ Neuropsykiatrinen valmentaja p. 050 312 5687 tai ville.haanela(at)odl.fi.
Lisätietoa Tsemppi -palvelusta

 

Vamos
Vamos Oulu tarjoaa 16-29-vuotiaille nuorille maksutonta valmennuspalvelua, johon ei tarvitse lähetettä. Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua ja vastata hänen tarpeisiinsa. Nuorta tuetaan tarpeenmukaisiin palveluihin kiinnittymisessä sekä autetaan rakentamaan kestävää polkua koulutukseen ja työelämään. Vamos tarjoaa sekä yksilö- että ryhmävalmennusta.

Vamos on tukena arjessa selviytymisessä, mielen hyvinvoinnissa, päihteettömyyteen tukemisessa, sosiaalisissa suhteissa, itsenäistymisessä, koulutus- ja työelämäpolkujen rakentamisessa sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistamisessa.

Kohderyhmä: 16-29-vuotiaat nuoret.

Hakeutuminen: Ota yhteyttä sähköpostilla, tekstiviestillä, soittamalla tai laittamalla yhteydenottopyynnön nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Timo Makkonen p.050 339 9957 tai timo.makkonen(at)hdl.fi, Krista Alanenpää p. 050 338 0101 tai krista.alanenpaa(at)hdl.fi.
Vamos -toiminnan verkkosivu

 

Veturointi
Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä.

Veturointiin osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan (Veturin) tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin hänelle tärkeisiin asioihin. Yksilötoiminnan lisäksi Veturoinnissa kehitetään ja järjestetään nuorten ryhmätoimintaa, jossa mukavan yhdessäolon ja tekemisen lisäksi nuoret saavat toisiltaan vertaistukea sekä tietoa heitä kiinnostavista aiheista. Kaikki toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.

Kohderyhmä: 15-23 -vuotiaat nuoret, joilla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta.

Hakeutuminen: Lisätietoja voi kysyä Mervi Saloheimo p. 044 562 9805 tai mervi.saloheimo(at)autalasta.fi.

Toimintaa toteuttaa Auta Lasta ry yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten kumppanien kanssa.
Veturointi -toiminnan verkkosivu

 

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load